Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. (2018)

13 655 EUR 10 924 EUR
Period/Price1 WeekType
2022-10-01 to 2022-10-07 6040 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-07 12320 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-07 8940 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-07 9460 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-14 8940 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-14 9935 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-14 6040 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-14 12320 EURWEEKLY
2022-10-15 to 2022-10-21 6645 EURWEEKLY
2022-10-15 to 2022-10-21 12320 EURWEEKLY
2022-10-15 to 2022-10-21 9655 EURWEEKLY
2022-10-15 to 2022-10-21 10430 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-10-28 10425 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-10-28 10950 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-10-28 7310 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-10-28 12935 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-11-04 8335 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-11-04 15205 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-11-04 11260 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-11-04 10350 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-11 12160 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-11 11220 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-11 9060 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-11 16895 EURWEEKLY
2022-11-12 to 2022-11-18 9850 EURWEEKLY
2022-11-12 to 2022-11-18 18675 EURWEEKLY
2022-11-12 to 2022-11-18 13135 EURWEEKLY
2022-11-12 to 2022-11-18 12195 EURWEEKLY
2022-11-19 to 2022-11-25 14635 EURWEEKLY
2022-11-19 to 2022-11-25 12805 EURWEEKLY
2022-11-19 to 2022-11-25 9850 EURWEEKLY
2022-11-19 to 2022-11-25 20545 EURWEEKLY
2022-11-26 to 2022-12-02 9850 EURWEEKLY
2022-11-26 to 2022-12-02 17740 EURWEEKLY
2022-11-26 to 2022-12-02 14635 EURWEEKLY
2022-11-26 to 2022-12-02 12805 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-09 14635 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-09 12805 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-09 9850 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-09 15970 EURWEEKLY
2022-12-10 to 2022-12-16 9850 EURWEEKLY
2022-12-10 to 2022-12-16 15970 EURWEEKLY
2022-12-10 to 2022-12-16 13465 EURWEEKLY
2022-12-10 to 2022-12-16 12195 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 15970 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 13465 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 12195 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 9850 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-26 16065 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-26 15020 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-26 24550 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-26 18610 EURWEEKLY
2022-12-27 to 2022-12-30 30210 EURWEEKLY
2022-12-27 to 2022-12-30 21895 EURWEEKLY
2022-12-27 to 2022-12-30 18495 EURWEEKLY
2022-12-27 to 2022-12-30 23750 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 15020 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 17850 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 16800 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 18610 EURWEEKLY
2023-01-01 to 2023-04-21 3615 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-01-13 16800 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-01-13 19380 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-01-13 18085 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-01-13 16055 EURWEEKLY
2023-01-14 to 2023-01-20 18085 EURWEEKLY
2023-01-14 to 2023-01-20 12845 EURWEEKLY
2023-01-14 to 2023-01-20 16800 EURWEEKLY
2023-01-14 to 2023-01-20 17440 EURWEEKLY
2023-01-21 to 2023-01-27 12845 EURWEEKLY
2023-01-21 to 2023-01-27 16800 EURWEEKLY
2023-01-21 to 2023-01-27 17440 EURWEEKLY
2023-01-21 to 2023-01-27 18085 EURWEEKLY
2023-01-28 to 2023-02-03 19190 EURWEEKLY
2023-01-28 to 2023-02-03 14650 EURWEEKLY
2023-01-28 to 2023-02-03 12845 EURWEEKLY
2023-01-28 to 2023-02-03 16800 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-02-10 12845 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-02-10 19090 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-02-10 20940 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-02-10 16065 EURWEEKLY
2023-02-11 to 2023-02-17 20940 EURWEEKLY
2023-02-11 to 2023-02-17 16065 EURWEEKLY
2023-02-11 to 2023-02-17 12845 EURWEEKLY
2023-02-11 to 2023-02-17 20090 EURWEEKLY
2023-02-18 to 2023-02-24 12845 EURWEEKLY
2023-02-18 to 2023-02-24 20090 EURWEEKLY
2023-02-18 to 2023-02-24 20940 EURWEEKLY
2023-02-18 to 2023-02-24 17850 EURWEEKLY
2023-02-25 to 2023-03-03 20940 EURWEEKLY
2023-02-25 to 2023-03-03 15170 EURWEEKLY
2023-02-25 to 2023-03-03 12845 EURWEEKLY
2023-02-25 to 2023-03-03 13835 EURWEEKLY
2023-03-04 to 2023-03-10 10815 EURWEEKLY
2023-03-04 to 2023-03-10 11760 EURWEEKLY
2023-03-04 to 2023-03-10 16750 EURWEEKLY
2023-03-04 to 2023-03-10 15170 EURWEEKLY
2023-03-11 to 2023-03-17 16750 EURWEEKLY
2023-03-11 to 2023-03-17 15170 EURWEEKLY
2023-03-11 to 2023-03-17 10815 EURWEEKLY
2023-03-11 to 2023-03-17 11760 EURWEEKLY
2023-03-18 to 2023-03-24 10815 EURWEEKLY
2023-03-18 to 2023-03-24 11760 EURWEEKLY
2023-03-18 to 2023-03-24 16750 EURWEEKLY
2023-03-18 to 2023-03-24 13655 EURWEEKLY
2023-03-25 to 2023-03-31 16750 EURWEEKLY
2023-03-25 to 2023-03-31 13655 EURWEEKLY
2023-03-25 to 2023-03-31 10815 EURWEEKLY
2023-03-25 to 2023-03-31 15370 EURWEEKLY
2023-04-01 to 2023-04-07 10815 EURWEEKLY
2023-04-01 to 2023-04-07 16070 EURWEEKLY
2023-04-01 to 2023-04-07 18010 EURWEEKLY
2023-04-01 to 2023-04-07 13655 EURWEEKLY
2023-04-08 to 2023-04-14 16070 EURWEEKLY
2023-04-08 to 2023-04-14 18010 EURWEEKLY
2023-04-08 to 2023-04-14 13655 EURWEEKLY
2023-04-08 to 2023-04-14 10815 EURWEEKLY
2023-04-15 to 2023-04-21 12565 EURWEEKLY
2023-04-15 to 2023-04-21 10815 EURWEEKLY
2023-04-15 to 2023-04-21 15080 EURWEEKLY
2023-04-15 to 2023-04-21 18010 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 15060 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 4455 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 15075 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 11810 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 10815 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 11035 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 8085 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 14995 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 5780 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 13100 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-12 6950 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-12 14265 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-12 5780 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-12 12050 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-12 11035 EURWEEKLY
2023-05-13 to 2023-05-19 11085 EURWEEKLY
2023-05-13 to 2023-05-19 8290 EURWEEKLY
2023-05-13 to 2023-05-19 6950 EURWEEKLY
2023-05-13 to 2023-05-19 14265 EURWEEKLY
2023-05-13 to 2023-05-19 7010 EURWEEKLY
2023-05-20 to 2023-05-26 6580 EURWEEKLY
2023-05-20 to 2023-05-26 14265 EURWEEKLY
2023-05-20 to 2023-05-26 9630 EURWEEKLY
2023-05-20 to 2023-05-26 10230 EURWEEKLY
2023-05-20 to 2023-05-26 8290 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-02 10230 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-02 8290 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-02 6580 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-02 14265 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-02 12660 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-06-09 6580 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-06-09 17610 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-06-09 14065 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-06-09 10230 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-06-09 8290 EURWEEKLY
2023-06-10 to 2023-06-16 16880 EURWEEKLY
2023-06-10 to 2023-06-16 12035 EURWEEKLY
2023-06-10 to 2023-06-16 8290 EURWEEKLY
2023-06-10 to 2023-06-16 6580 EURWEEKLY
2023-06-10 to 2023-06-16 16730 EURWEEKLY
2023-06-17 to 2023-06-23 6580 EURWEEKLY
2023-06-17 to 2023-06-23 16730 EURWEEKLY
2023-06-17 to 2023-06-23 18570 EURWEEKLY
2023-06-17 to 2023-06-23 10230 EURWEEKLY
2023-06-17 to 2023-06-23 8290 EURWEEKLY
2023-06-24 to 2023-06-30 19525 EURWEEKLY
2023-06-24 to 2023-06-30 10230 EURWEEKLY
2023-06-24 to 2023-06-30 8290 EURWEEKLY
2023-06-24 to 2023-06-30 6580 EURWEEKLY
2023-06-24 to 2023-06-30 16730 EURWEEKLY
2023-07-01 to 2023-07-07 6580 EURWEEKLY
2023-07-01 to 2023-07-07 16730 EURWEEKLY
2023-07-01 to 2023-07-07 22870 EURWEEKLY
2023-07-01 to 2023-07-07 10230 EURWEEKLY
2023-07-01 to 2023-07-07 8290 EURWEEKLY
2023-07-08 to 2023-07-14 24020 EURWEEKLY
2023-07-08 to 2023-07-14 10230 EURWEEKLY
2023-07-08 to 2023-07-14 8290 EURWEEKLY
2023-07-08 to 2023-07-14 6580 EURWEEKLY
2023-07-08 to 2023-07-14 16730 EURWEEKLY
2023-07-15 to 2023-07-21 6580 EURWEEKLY
2023-07-15 to 2023-07-21 16730 EURWEEKLY
2023-07-15 to 2023-07-21 24745 EURWEEKLY
2023-07-15 to 2023-07-21 10230 EURWEEKLY
2023-07-15 to 2023-07-21 8290 EURWEEKLY
2023-07-22 to 2023-07-28 24745 EURWEEKLY
2023-07-22 to 2023-07-28 10230 EURWEEKLY
2023-07-22 to 2023-07-28 8290 EURWEEKLY
2023-07-22 to 2023-07-28 6580 EURWEEKLY
2023-07-22 to 2023-07-28 16730 EURWEEKLY
2023-07-29 to 2023-08-04 8290 EURWEEKLY
2023-07-29 to 2023-08-04 6580 EURWEEKLY
2023-07-29 to 2023-08-04 15140 EURWEEKLY
2023-07-29 to 2023-08-04 24745 EURWEEKLY
2023-07-29 to 2023-08-04 10230 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-08-11 24745 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-08-11 10230 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-08-11 8290 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-08-11 6580 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-08-11 13550 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 7825 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 6580 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 13550 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 24745 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 9835 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-08-25 5980 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-08-25 11520 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-08-25 17635 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-08-25 9835 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-08-25 7825 EURWEEKLY
2023-08-26 to 2023-09-01 7825 EURWEEKLY
2023-08-26 to 2023-09-01 5980 EURWEEKLY
2023-08-26 to 2023-09-01 11520 EURWEEKLY
2023-08-26 to 2023-09-01 16175 EURWEEKLY
2023-08-26 to 2023-09-01 9835 EURWEEKLY
2023-09-02 to 2023-09-08 5980 EURWEEKLY
2023-09-02 to 2023-09-08 11520 EURWEEKLY
2023-09-02 to 2023-09-08 14400 EURWEEKLY
2023-09-02 to 2023-09-08 9835 EURWEEKLY
2023-09-02 to 2023-09-08 7825 EURWEEKLY
2023-09-09 to 2023-09-15 9835 EURWEEKLY
2023-09-09 to 2023-09-15 7825 EURWEEKLY
2023-09-09 to 2023-09-15 5980 EURWEEKLY
2023-09-09 to 2023-09-15 11520 EURWEEKLY
2023-09-09 to 2023-09-15 13650 EURWEEKLY
2023-09-16 to 2023-09-22 5980 EURWEEKLY
2023-09-16 to 2023-09-22 11520 EURWEEKLY
2023-09-16 to 2023-09-22 12635 EURWEEKLY
2023-09-16 to 2023-09-22 9835 EURWEEKLY
2023-09-16 to 2023-09-22 7825 EURWEEKLY
2023-09-23 to 2023-09-29 8810 EURWEEKLY
2023-09-23 to 2023-09-30 9835 EURWEEKLY
2023-09-23 to 2023-09-30 7825 EURWEEKLY
2023-09-23 to 2023-09-30 5980 EURWEEKLY
2023-09-23 to 2023-09-30 11520 EURWEEKLY
2023-09-30 to 2023-10-06 6480 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-06 8450 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-06 9835 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-06 11520 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-06 5980 EURWEEKLY
2023-10-07 to 2023-10-13 11520 EURWEEKLY
2023-10-07 to 2023-10-13 4930 EURWEEKLY
2023-10-07 to 2023-10-13 5980 EURWEEKLY
2023-10-07 to 2023-10-13 9125 EURWEEKLY
2023-10-07 to 2023-10-13 9835 EURWEEKLY
2023-10-14 to 2023-10-20 9855 EURWEEKLY
2023-10-14 to 2023-10-20 10525 EURWEEKLY
2023-10-14 to 2023-10-20 4190 EURWEEKLY
2023-10-14 to 2023-10-20 6580 EURWEEKLY
2023-10-14 to 2023-10-20 13550 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-10-27 11260 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-12-31 3615 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-10-27 7235 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-10-27 14740 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-10-27 10640 EURWEEKLY
2023-10-28 to 2023-11-03 11495 EURWEEKLY
2023-10-28 to 2023-11-03 12050 EURWEEKLY
2023-10-28 to 2023-11-03 7860 EURWEEKLY
2023-10-28 to 2023-11-03 15930 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-10 12895 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-10 8545 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-10 17700 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-10 13790 EURWEEKLY
2023-11-11 to 2023-11-17 14195 EURWEEKLY
2023-11-11 to 2023-11-17 13800 EURWEEKLY
2023-11-11 to 2023-11-17 9805 EURWEEKLY
2023-11-11 to 2023-11-17 19565 EURWEEKLY
2023-11-18 to 2023-11-24 10320 EURWEEKLY
2023-11-18 to 2023-11-24 15330 EURWEEKLY
2023-11-18 to 2023-11-24 21520 EURWEEKLY
2023-11-18 to 2023-11-24 14910 EURWEEKLY
2023-11-25 to 2023-12-01 14910 EURWEEKLY
2023-11-25 to 2023-12-01 10320 EURWEEKLY
2023-11-25 to 2023-12-01 15330 EURWEEKLY
2023-11-25 to 2023-12-01 19565 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-08 14910 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-08 10320 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-08 15330 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-08 17610 EURWEEKLY
2023-12-09 to 2023-12-15 14195 EURWEEKLY
2023-12-09 to 2023-12-15 10320 EURWEEKLY
2023-12-09 to 2023-12-15 14105 EURWEEKLY
2023-12-09 to 2023-12-15 17610 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 14195 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 10320 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 14105 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 17610 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 20780 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 19670 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 24375 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 25720 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 26390 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 23120 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 27370 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 30210 EURWEEKLY
2024-01-01 to 2024-04-19 3615 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-01-12 20095 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-01-12 18085 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-01-12 18775 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-01-12 19380 EURWEEKLY
2024-01-13 to 2024-01-19 18085 EURWEEKLY
2024-01-13 to 2024-01-19 18775 EURWEEKLY
2024-01-13 to 2024-01-19 19380 EURWEEKLY
2024-01-13 to 2024-01-19 20095 EURWEEKLY
2024-01-20 to 2024-01-26 20095 EURWEEKLY
2024-01-20 to 2024-01-26 18085 EURWEEKLY
2024-01-20 to 2024-01-26 18775 EURWEEKLY
2024-01-20 to 2024-01-26 19380 EURWEEKLY
2024-01-27 to 2024-02-02 18085 EURWEEKLY
2024-01-27 to 2024-02-02 18775 EURWEEKLY
2024-01-27 to 2024-02-02 21325 EURWEEKLY
2024-01-27 to 2024-02-02 20095 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-02-09 21210 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-02-09 19835 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-02-09 18775 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-02-09 23265 EURWEEKLY
2024-02-10 to 2024-02-16 19835 EURWEEKLY
2024-02-10 to 2024-02-16 18775 EURWEEKLY
2024-02-10 to 2024-02-16 23265 EURWEEKLY
2024-02-10 to 2024-02-16 22320 EURWEEKLY
2024-02-17 to 2024-02-23 23265 EURWEEKLY
2024-02-17 to 2024-02-23 22320 EURWEEKLY
2024-02-17 to 2024-02-23 19835 EURWEEKLY
2024-02-17 to 2024-02-23 18775 EURWEEKLY
2024-02-24 to 2024-03-01 19835 EURWEEKLY
2024-02-24 to 2024-03-01 18775 EURWEEKLY
2024-02-24 to 2024-03-01 23265 EURWEEKLY
2024-02-24 to 2024-03-01 22320 EURWEEKLY
2024-03-02 to 2024-03-08 18775 EURWEEKLY
2024-03-02 to 2024-03-08 23265 EURWEEKLY
2024-03-02 to 2024-03-08 22320 EURWEEKLY
2024-03-02 to 2024-03-08 19835 EURWEEKLY
2024-03-09 to 2024-03-15 19835 EURWEEKLY
2024-03-09 to 2024-03-15 18775 EURWEEKLY
2024-03-09 to 2024-03-15 23265 EURWEEKLY
2024-03-09 to 2024-03-15 24550 EURWEEKLY
2024-03-16 to 2024-03-22 19835 EURWEEKLY
2024-03-16 to 2024-03-22 18775 EURWEEKLY
2024-03-16 to 2024-03-22 23265 EURWEEKLY
2024-03-16 to 2024-03-22 24550 EURWEEKLY
2024-03-23 to 2024-03-29 19835 EURWEEKLY
2024-03-23 to 2024-03-29 18775 EURWEEKLY
2024-03-23 to 2024-03-29 23265 EURWEEKLY
2024-03-23 to 2024-03-29 22320 EURWEEKLY
2024-03-30 to 2024-04-05 19835 EURWEEKLY
2024-03-30 to 2024-04-05 18775 EURWEEKLY
2024-03-30 to 2024-04-05 23265 EURWEEKLY
2024-03-30 to 2024-04-05 22320 EURWEEKLY
2024-04-06 to 2024-04-12 19835 EURWEEKLY
2024-04-06 to 2024-04-12 18775 EURWEEKLY
2024-04-06 to 2024-04-12 23265 EURWEEKLY
2024-04-06 to 2024-04-12 22320 EURWEEKLY
2024-04-13 to 2024-04-19 18250 EURWEEKLY
2024-04-13 to 2024-04-19 16920 EURWEEKLY
2024-04-13 to 2024-04-19 20010 EURWEEKLY
2024-04-13 to 2024-04-19 20945 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 19690 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 17155 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 15065 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 16750 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 4455 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 16125 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 13210 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 15410 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 5780 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 18510 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-10 17610 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-10 15160 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-10 11350 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-10 14175 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-10 5780 EURWEEKLY
2024-05-11 to 2024-05-17 14430 EURWEEKLY
2024-05-11 to 2024-05-17 11350 EURWEEKLY
2024-05-11 to 2024-05-17 13040 EURWEEKLY
2024-05-11 to 2024-05-17 7010 EURWEEKLY
2024-05-11 to 2024-05-17 17610 EURWEEKLY
2024-05-18 to 2024-05-24 17610 EURWEEKLY
2024-05-18 to 2024-05-24 14430 EURWEEKLY
2024-05-18 to 2024-05-24 9990 EURWEEKLY
2024-05-18 to 2024-05-24 12035 EURWEEKLY
2024-05-18 to 2024-05-24 9630 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-05-31 13625 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-05-31 8185 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-05-31 12035 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-05-31 12660 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-05-31 17610 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-06-07 12035 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-06-07 14065 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-06-07 17610 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-06-07 12810 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-06-07 7310 EURWEEKLY
2024-06-08 to 2024-06-14 12040 EURWEEKLY
2024-06-08 to 2024-06-14 7310 EURWEEKLY
2024-06-08 to 2024-06-14 12035 EURWEEKLY
2024-06-08 to 2024-06-14 16880 EURWEEKLY
2024-06-08 to 2024-06-14 16730 EURWEEKLY
2024-06-15 to 2024-06-21 10230 EURWEEKLY
2024-06-15 to 2024-06-21 18570 EURWEEKLY
2024-06-15 to 2024-06-21 16730 EURWEEKLY
2024-06-15 to 2024-06-21 12040 EURWEEKLY
2024-06-15 to 2024-06-21 7310 EURWEEKLY
2024-06-22 to 2024-06-28 12040 EURWEEKLY
2024-06-22 to 2024-06-28 7310 EURWEEKLY
2024-06-22 to 2024-06-28 10230 EURWEEKLY
2024-06-22 to 2024-06-28 20555 EURWEEKLY
2024-06-22 to 2024-06-28 16730 EURWEEKLY
2024-06-29 to 2024-07-05 7310 EURWEEKLY
2024-06-29 to 2024-07-05 10230 EURWEEKLY
2024-06-29 to 2024-07-05 22870 EURWEEKLY
2024-06-29 to 2024-07-05 16730 EURWEEKLY
2024-06-29 to 2024-07-05 12040 EURWEEKLY
2024-07-06 to 2024-07-12 10825 EURWEEKLY
2024-07-06 to 2024-07-12 7675 EURWEEKLY
2024-07-06 to 2024-07-12 11765 EURWEEKLY
2024-07-06 to 2024-07-12 24020 EURWEEKLY
2024-07-06 to 2024-07-12 16730 EURWEEKLY
2024-07-13 to 2024-07-19 10825 EURWEEKLY
2024-07-13 to 2024-07-19 8120 EURWEEKLY
2024-07-13 to 2024-07-19 11765 EURWEEKLY
2024-07-13 to 2024-07-19 24745 EURWEEKLY
2024-07-13 to 2024-07-19 16730 EURWEEKLY
2024-07-20 to 2024-07-26 10825 EURWEEKLY
2024-07-20 to 2024-07-26 8120 EURWEEKLY
2024-07-20 to 2024-07-26 11765 EURWEEKLY
2024-07-20 to 2024-07-26 24745 EURWEEKLY
2024-07-20 to 2024-07-26 16730 EURWEEKLY
2024-07-27 to 2024-08-02 10825 EURWEEKLY
2024-07-27 to 2024-08-02 8120 EURWEEKLY
2024-07-27 to 2024-08-02 11765 EURWEEKLY
2024-07-27 to 2024-08-02 24745 EURWEEKLY
2024-07-27 to 2024-08-02 15140 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-08-09 9760 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-08-09 8120 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-08-09 11765 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-08-09 24745 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-08-09 13550 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 8695 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 7635 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 10800 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 24745 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 13550 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-08-23 11520 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-08-23 8695 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-08-23 6645 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-08-23 9835 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-08-23 17635 EURWEEKLY
2024-08-24 to 2024-08-30 11520 EURWEEKLY
2024-08-24 to 2024-08-30 8695 EURWEEKLY
2024-08-24 to 2024-08-30 6645 EURWEEKLY
2024-08-24 to 2024-08-30 9835 EURWEEKLY
2024-08-24 to 2024-08-30 16175 EURWEEKLY
2024-08-31 to 2024-09-06 11520 EURWEEKLY
2024-08-31 to 2024-09-06 8695 EURWEEKLY
2024-08-31 to 2024-09-06 6645 EURWEEKLY
2024-08-31 to 2024-09-06 9835 EURWEEKLY
2024-08-31 to 2024-09-06 14400 EURWEEKLY
2024-09-07 to 2024-09-13 11520 EURWEEKLY
2024-09-07 to 2024-09-13 8695 EURWEEKLY
2024-09-07 to 2024-09-13 6645 EURWEEKLY
2024-09-07 to 2024-09-13 9835 EURWEEKLY
2024-09-07 to 2024-09-13 13650 EURWEEKLY
2024-09-14 to 2024-09-20 11520 EURWEEKLY
2024-09-14 to 2024-09-20 8695 EURWEEKLY
2024-09-14 to 2024-09-20 6645 EURWEEKLY
2024-09-14 to 2024-09-20 9835 EURWEEKLY
2024-09-14 to 2024-09-20 12635 EURWEEKLY
2024-09-21 to 2024-09-27 11520 EURWEEKLY
2024-09-21 to 2024-09-27 8695 EURWEEKLY
2024-09-21 to 2024-09-27 6645 EURWEEKLY
2024-09-21 to 2024-09-27 9835 EURWEEKLY
2024-09-21 to 2024-09-27 8810 EURWEEKLY
2024-09-28 to 2024-09-30 9835 EURWEEKLY
2024-09-28 to 2024-10-04 6480 EURWEEKLY
2024-09-28 to 2024-09-30 11520 EURWEEKLY
2024-09-28 to 2024-09-30 8695 EURWEEKLY
2024-09-28 to 2024-09-30 6645 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-04 6645 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-04 11520 EURWEEKLY
2024-10-05 to 2024-10-11 6645 EURWEEKLY
2024-10-05 to 2024-10-11 11520 EURWEEKLY
2024-10-05 to 2024-10-11 4930 EURWEEKLY
2024-10-12 to 2024-10-18 4190 EURWEEKLY
2024-10-12 to 2024-10-18 13550 EURWEEKLY
2024-10-12 to 2024-10-18 7310 EURWEEKLY
2024-10-19 to 2024-10-25 8040 EURWEEKLY
2024-10-19 to 2024-12-31 3615 EURWEEKLY
2024-10-19 to 2024-10-25 14740 EURWEEKLY
2024-10-26 to 2024-11-01 15930 EURWEEKLY
2024-10-26 to 2024-11-01 8735 EURWEEKLY
2024-11-02 to 2024-11-08 9495 EURWEEKLY
2024-11-02 to 2024-11-08 17700 EURWEEKLY
2024-11-09 to 2024-11-15 19565 EURWEEKLY
2024-11-09 to 2024-11-15 10320 EURWEEKLY
2024-11-16 to 2024-11-22 10320 EURWEEKLY
2024-11-16 to 2024-11-22 19565 EURWEEKLY
2024-11-23 to 2024-11-29 21520 EURWEEKLY
2024-11-23 to 2024-11-29 10320 EURWEEKLY
2024-11-30 to 2024-12-06 10320 EURWEEKLY
2024-11-30 to 2024-12-06 17610 EURWEEKLY
2024-12-07 to 2024-12-13 17610 EURWEEKLY
2024-12-07 to 2024-12-13 10320 EURWEEKLY
2024-12-14 to 2024-12-20 10320 EURWEEKLY
2024-12-14 to 2024-12-20 17610 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2024-12-27 25720 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2024-12-27 19670 EURWEEKLY
2024-12-28 to 2025-01-03 30210 EURWEEKLY
2024-12-28 to 2025-01-03 23120 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-01-10 20095 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-01-10 18775 EURWEEKLY
2025-01-11 to 2025-01-17 20095 EURWEEKLY
2025-01-11 to 2025-01-17 18775 EURWEEKLY
2025-01-18 to 2025-01-24 18775 EURWEEKLY
2025-01-18 to 2025-01-24 20095 EURWEEKLY
2025-01-25 to 2025-01-31 20095 EURWEEKLY
2025-01-25 to 2025-01-31 18775 EURWEEKLY
2025-02-01 to 2025-02-07 18775 EURWEEKLY
2025-02-01 to 2025-02-07 21210 EURWEEKLY
2025-02-08 to 2025-02-14 22320 EURWEEKLY
2025-02-08 to 2025-02-14 18775 EURWEEKLY
2025-02-15 to 2025-02-21 18775 EURWEEKLY
2025-02-15 to 2025-02-21 22320 EURWEEKLY
2025-02-22 to 2025-02-28 22320 EURWEEKLY
2025-02-22 to 2025-02-28 18775 EURWEEKLY
2025-03-01 to 2025-03-07 18775 EURWEEKLY
2025-03-01 to 2025-03-07 22320 EURWEEKLY
2025-03-08 to 2025-03-14 24550 EURWEEKLY
2025-03-08 to 2025-03-14 18775 EURWEEKLY
2025-03-15 to 2025-03-21 18775 EURWEEKLY
2025-03-15 to 2025-03-21 24550 EURWEEKLY
2025-03-22 to 2025-03-28 22320 EURWEEKLY
2025-03-22 to 2025-03-28 18775 EURWEEKLY
2025-03-29 to 2025-04-04 18775 EURWEEKLY
2025-03-29 to 2025-04-04 22320 EURWEEKLY
2025-04-05 to 2025-04-11 22320 EURWEEKLY
2025-04-05 to 2025-04-11 18775 EURWEEKLY
2025-04-12 to 2025-04-18 16920 EURWEEKLY
2025-04-12 to 2025-04-18 20945 EURWEEKLY
2025-04-19 to 2025-04-25 19690 EURWEEKLY
2025-04-19 to 2025-04-25 15065 EURWEEKLY
2025-04-26 to 2025-05-02 18510 EURWEEKLY
2025-04-26 to 2025-05-02 13210 EURWEEKLY
2025-05-03 to 2025-05-09 11350 EURWEEKLY
2025-05-03 to 2025-05-09 17610 EURWEEKLY
2025-05-10 to 2025-05-16 17610 EURWEEKLY
2025-05-10 to 2025-05-16 11350 EURWEEKLY
2025-05-17 to 2025-05-23 9990 EURWEEKLY
2025-05-17 to 2025-05-23 17610 EURWEEKLY
2025-05-24 to 2025-05-30 17610 EURWEEKLY
2025-05-24 to 2025-05-30 8185 EURWEEKLY
2025-05-31 to 2025-06-06 7310 EURWEEKLY
2025-05-31 to 2025-06-06 17610 EURWEEKLY
2025-06-07 to 2025-06-13 16730 EURWEEKLY
2025-06-07 to 2025-06-13 7310 EURWEEKLY
2025-06-14 to 2025-06-20 7310 EURWEEKLY
2025-06-14 to 2025-06-20 16730 EURWEEKLY
2025-06-21 to 2025-06-27 16730 EURWEEKLY
2025-06-21 to 2025-06-27 7310 EURWEEKLY
2025-06-28 to 2025-07-04 7310 EURWEEKLY
2025-06-28 to 2025-07-04 16730 EURWEEKLY
2025-07-05 to 2025-07-11 16730 EURWEEKLY
2025-07-05 to 2025-07-11 7675 EURWEEKLY
2025-07-12 to 2025-07-18 8120 EURWEEKLY
2025-07-12 to 2025-07-18 16730 EURWEEKLY
2025-07-19 to 2025-07-25 16730 EURWEEKLY
2025-07-19 to 2025-07-25 8120 EURWEEKLY
2025-07-26 to 2025-08-01 8120 EURWEEKLY
2025-07-26 to 2025-08-01 15140 EURWEEKLY
2025-08-02 to 2025-08-08 13550 EURWEEKLY
2025-08-02 to 2025-08-08 8120 EURWEEKLY
2025-08-09 to 2025-08-15 13550 EURWEEKLY
2025-08-09 to 2025-08-15 7635 EURWEEKLY
2025-08-16 to 2025-08-22 11520 EURWEEKLY
2025-08-16 to 2025-08-22 6645 EURWEEKLY
2025-08-23 to 2025-08-29 11520 EURWEEKLY
2025-08-23 to 2025-08-29 6645 EURWEEKLY
2025-08-30 to 2025-09-05 6645 EURWEEKLY
2025-08-30 to 2025-09-05 11520 EURWEEKLY
2025-09-06 to 2025-09-12 11520 EURWEEKLY
2025-09-06 to 2025-09-12 6645 EURWEEKLY
2025-09-13 to 2025-09-19 6645 EURWEEKLY
2025-09-13 to 2025-09-19 11520 EURWEEKLY
2025-09-20 to 2025-09-26 11520 EURWEEKLY
2025-09-20 to 2025-09-26 6645 EURWEEKLY
2025-09-27 to 2025-09-30 6645 EURWEEKLY
2025-09-27 to 2025-09-30 11520 EURWEEKLY
Period/DiscountsDiscount nameTypeAmount
2022-10-01 to 2023-09-30 Repeated client PERCENTAGE5 %
2023-01-01 to 2023-12-31 Repeated client PERCENTAGE5 %
2024-01-01 to 2024-12-31 Repeated client PERCENTAGE5 %
2023-03-25 to 2023-04-01 Special discountPERCENTAGE20 %
General
CountryCuba
RegionCuba
BaseCuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
KindCatamaran
Skipper licence requiredNo
Check in time17:00:00
Check out time10:00:00
Max discount5 %
ModelLagoon 52 F - 6 + 2 cab.
Boat typeBAREBOAT
Hull colorNo data available
Build yearNo data available
Sail year of refitNo data available
Genoa year of refitNo data available
Number of rudder bladesNo data available
Engine
Power2 X 80 hp
Engine manufacturerYanmar
Cruise speedNo data available
Fuel ConsumptionNo data available
Layout
Day maximum passengers14
Berts14
Berths cabin12
Berths salon0
Berths crew2
Cabins8
Passenger cabins6
Cabins crew2
Toilets6
Passenger toilets6
Toilets crew0
Size
Length Overall52 ft / 16 m
Beam30 ft / 9 m
Draft7 ft / 2 m
Water capacityNo data available
Fuel capacityNo data available
Sails
Main sailfull batten
Genoa sailfurling/roll
SpinnakerNo data available
GennakerNo data available
Options & Services
Bahamas foreign charter taxIncluded in the Price---
 • Marsh Harbour, Harbour View Marina
 • Nassau, Palm Cay Marina
 • Exumas, Staniel Cay
 • Exumas, George Town
 • Bahamas, Spanish Wells
Belize TaxesIncluded in the Price---
 • Placencia, Roberts Grove Marina
Contribution taxIncluded in the Price---
 • Polynesia, Raiatea
 • Polynesia, Rangiroa
 • Polynesia, Bora bora
 • Polynesia, Papeete
 • Polynesia, Fakarava
 • Polynesia, Tahiti
Florida sales taxIncluded in the Price---
 • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
National parks permitIncluded in the Price---
 • BVI, Scrub Island Marina
Maryland Amusement Tax 5%Included in the Price---
 • Annapolis, Port Annapolis Marina
Maryland State Tax 6%Included in the Price---
 • Annapolis, Port Annapolis Marina
State TaxIncluded in the Price---
 • Lake Champlain, Burlington
Tax Rhode IslandIncluded in the Price---
 • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
Great Barrier Reef administrative expensesObligatory8,13 EUR per person
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
BVI Cruising TaxObligatory3,64 EUR per guest/day
 • BVI, Scrub Island Marina
Cruising taxObligatory12,00 EUR per guest/day
 • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
Great Barrier Reef Environmental charge  Obligatory13,13 EUR per person
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
Handling feesObligatory20,00 EUR per booking
 • Tenerife, San Miguel Marina
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
 • Seychelles, Praslin
 • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
 • BVI, Scrub Island Marina
 • Antigua, Jolly Harbour Marina
 • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
 • Martinique, Le Marin
 • Grenada, Port Louis Marina
 • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
 • Marsh Harbour, Harbour View Marina
 • Nassau, Palm Cay Marina
 • Placencia, Roberts Grove Marina
 • La Paz, Costa Baja Marina
 • Angra dos Reis, Marina Verolme
 • Nosy Be, Port du Cratere
 • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
 • Phuket, Yacht Haven Marina
 • Polynesia, Raiatea
 • Polynesia, Rangiroa
 • Seychelles, Mahe
 • St. Thomas, Compass Point Marina
 • Polynesia, Bora bora
 • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
 • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
 • Polynesia, Fakarava
 • Polynesia, Tahiti
 • Polynesia, Moorea
 • Exumas, Staniel Cay
 • Exumas, George Town
 • Polynesia, Huahine
Handling feesObligatory30,00 EUR per booking
 • Tenerife, San Miguel Marina
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
 • Seychelles, Praslin
 • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
 • BVI, Scrub Island Marina
 • Antigua, Jolly Harbour Marina
 • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
 • Martinique, Le Marin
 • Grenada, Port Louis Marina
 • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
 • Marsh Harbour, Harbour View Marina
 • Nassau, Palm Cay Marina
 • Placencia, Roberts Grove Marina
 • La Paz, Costa Baja Marina
 • Angra dos Reis, Marina Verolme
 • Nosy Be, Port du Cratere
 • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
 • Phuket, Yacht Haven Marina
 • Polynesia, Raiatea
 • Polynesia, Rangiroa
 • Seychelles, Mahe
 • St. Thomas, Compass Point Marina
 • Polynesia, Bora bora
 • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
 • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
 • Polynesia, Fakarava
 • Polynesia, Tahiti
 • Polynesia, Moorea
 • Exumas, Staniel Cay
 • Exumas, George Town
 • Polynesia, Huahine
Handling feesObligatory30,00 EUR per booking
 • Tenerife, San Miguel Marina
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
 • Seychelles, Praslin
 • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
 • BVI, Scrub Island Marina
 • Antigua, Jolly Harbour Marina
 • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
 • Martinique, Le Marin
 • Grenada, Port Louis Marina
 • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
 • Marsh Harbour, Harbour View Marina
 • Nassau, Palm Cay Marina
 • Placencia, Roberts Grove Marina
 • La Paz, Costa Baja Marina
 • Angra dos Reis, Marina Verolme
 • Nosy Be, Port du Cratere
 • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
 • Phuket, Yacht Haven Marina
 • Polynesia, Raiatea
 • Polynesia, Rangiroa
 • Seychelles, Mahe
 • St. Thomas, Compass Point Marina
 • Polynesia, Bora bora
 • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
 • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
 • Polynesia, Fakarava
 • Polynesia, Tahiti
 • Polynesia, Moorea
 • Exumas, Staniel Cay
 • Exumas, George Town
 • Polynesia, Huahine
Damage waiverObligatory60,00 EUR per night
  Outboard fuel & GasObligatory5,00 EUR per night
  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
  Search & Sea rescueObligatory1,82 EUR per person
  • BVI, Scrub Island Marina
  Starter packObligatory30,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory45,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory45,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory50,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Temporary Belize Skipper Certificate feeObligatory17,00 EUR per booking
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  Visar (USVI search & rescue)Obligatory8,33 EUR per booking
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
  • Seychelles, Praslin
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Mauritius, Port Louis
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • Seychelles, Mahe
  • Male, Hulhumale
  • Polynesia, Bora bora
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Polynesia, Huahine
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
  • Seychelles, Praslin
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Mauritius, Port Louis
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • Seychelles, Mahe
  • Male, Hulhumale
  • Polynesia, Bora bora
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Polynesia, Huahine
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  Tourist taxObligatory0,90 EUR per guest/day
  • Kotor, Port of Kotor
  • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
  • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
  • Pula, ACI Marina Pomer
  • Šibenik, Marina Zaton
  Tourist taxObligatory1,40 EUR per guest/day
  • Kotor, Port of Kotor
  • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
  • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
  • Pula, ACI Marina Pomer
  • Šibenik, Marina Zaton
  Handling feesObligatory15,00 EUR per booking
  • Athens, Alimos marina
  • Göcek
  • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
  • Kotor, Port of Kotor
  • Corfu, Gouvia Marina
  • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
  • Pula, ACI Marina Pomer
  • Šibenik, Marina Zaton
  • Skiathos
  • Paros
  • Lefkas, D-Marin
  • Lavrion, main port
  • Preveza, Main Port
  • Rhodos, Rhodes marina
  • Kos, Kos Marina
  • French Atlantic, La Rochelle
  • French Atlantic, La Trinité sur Mer
  • Olbia
  • Sicily, Portorosa
  • Naples, Pozzuoli
  • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
  • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
  • Corsica, Propriano
  • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
  • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
  • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
  • Roses, Empuriabrava marina
  • Annapolis, Port Annapolis Marina
  • Baltimore, Harbor East
  • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
  • Stavanger, Amoy Marina
  • Lake Champlain, Burlington
  • La Spezia, Porto Lotti
  Handling feesObligatory20,00 EUR per booking
  • Athens, Alimos marina
  • Göcek
  • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
  • Kotor, Port of Kotor
  • Corfu, Gouvia Marina
  • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
  • Pula, ACI Marina Pomer
  • Šibenik, Marina Zaton
  • Skiathos
  • Paros
  • Lefkas, D-Marin
  • Lavrion, main port
  • Preveza, Main Port
  • Rhodos, Rhodes marina
  • Kos, Kos Marina
  • French Atlantic, La Rochelle
  • French Atlantic, La Trinité sur Mer
  • Olbia
  • Sicily, Portorosa
  • Naples, Pozzuoli
  • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
  • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
  • Corsica, Propriano
  • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
  • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
  • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
  • Roses, Empuriabrava marina
  • Annapolis, Port Annapolis Marina
  • Baltimore, Harbor East
  • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
  • Stavanger, Amoy Marina
  • Lake Champlain, Burlington
  • La Spezia, Porto Lotti
  Local taxObligatory1,00 EUR per person
  • Kotor, Port of Kotor
  Damage waiverObligatory60,00 EUR per day
   Damage waiverObligatory60,00 EUR per night
    Starter packObligatory25,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory30,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory30,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory45,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Transit logObligatory100,00 EUR per booking
    • Kotor, Port of Kotor
    • Göcek
    Transit logObligatory110,00 EUR per booking
    • Kotor, Port of Kotor
    • Göcek
    Final cleaningObligatory310,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory45,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory425,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory45,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory30,00 EUR per booking
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Polynesia, Bora bora
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    • Polynesia, Huahine
    • Seychelles, Praslin
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Seychelles, Mahe
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    Starter packObligatory45,00 EUR per booking
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Polynesia, Bora bora
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    • Polynesia, Huahine
    • Seychelles, Praslin
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Seychelles, Mahe
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    Starter packObligatory45,00 EUR per booking
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Polynesia, Bora bora
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    • Polynesia, Huahine
    • Seychelles, Praslin
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Seychelles, Mahe
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    Starter packObligatory45,00 EUR per booking
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Polynesia, Bora bora
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    • Polynesia, Huahine
    • Seychelles, Praslin
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Seychelles, Mahe
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    Starter packObligatory50,00 EUR per booking
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Polynesia, Bora bora
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    • Polynesia, Huahine
    • Seychelles, Praslin
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Seychelles, Mahe
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
    • Seychelles, Praslin
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Mauritius, Port Louis
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • Seychelles, Mahe
    • Male, Hulhumale
    • Polynesia, Bora bora
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Polynesia, Huahine
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
    • Seychelles, Praslin
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Mauritius, Port Louis
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • Seychelles, Mahe
    • Male, Hulhumale
    • Polynesia, Bora bora
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Polynesia, Huahine
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
    • Seychelles, Praslin
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Mauritius, Port Louis
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • Seychelles, Mahe
    • Male, Hulhumale
    • Polynesia, Bora bora
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Polynesia, Huahine
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    Starter packObligatory50,00 EUR per booking
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Polynesia, Bora bora
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    • Polynesia, Huahine
    • Seychelles, Praslin
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Seychelles, Mahe
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
    • Seychelles, Praslin
    • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
    • BVI, Scrub Island Marina
    • Mauritius, Port Louis
    • Antigua, Jolly Harbour Marina
    • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
    • Martinique, Le Marin
    • Grenada, Port Louis Marina
    • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
    • Placencia, Roberts Grove Marina
    • La Paz, Costa Baja Marina
    • Nosy Be, Port du Cratere
    • Phuket, Yacht Haven Marina
    • Polynesia, Raiatea
    • Polynesia, Rangiroa
    • Seychelles, Mahe
    • Male, Hulhumale
    • Polynesia, Bora bora
    • Tenerife, San Miguel Marina
    • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
    • Polynesia, Fakarava
    • Polynesia, Tahiti
    • Polynesia, Moorea
    • Polynesia, Huahine
    • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
    • Marsh Harbour, Harbour View Marina
    • Nassau, Palm Cay Marina
    • St. Thomas, Compass Point Marina
    • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
    • Exumas, Staniel Cay
    • Exumas, George Town
    Starter packObligatory30,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory30,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory35,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory35,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory35,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory50,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory50,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Starter packObligatory50,00 EUR per booking
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Lake Champlain, Burlington
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory425,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Final cleaningObligatory470,00 EUR per booking
    • French Atlantic, La Rochelle
    • French Atlantic, La Trinité sur Mer
    • Roses, Empuriabrava marina
    • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
    • Lake Champlain, Burlington
    • Athens, Alimos marina
    • Göcek
    • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
    • Kotor, Port of Kotor
    • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
    • Corfu, Gouvia Marina
    • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
    • Pula, ACI Marina Pomer
    • Šibenik, Marina Zaton
    • Skiathos
    • Paros
    • Lefkas, D-Marin
    • Lavrion, main port
    • Preveza, Main Port
    • Rhodos, Rhodes marina
    • Kos, Kos Marina
    • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
    • Olbia
    • Sicily, Portorosa
    • Naples, Pozzuoli
    • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
    • Corsica, Propriano
    • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
    • Annapolis, Port Annapolis Marina
    • Baltimore, Harbor East
    • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
    • Stavanger, Amoy Marina
    Airport transferOptional6,87 EUR per person
    • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
    Airport transferOptional11,25 EUR per person
    • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
    Airport transferOptional15,62 EUR per person
    • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
    Airport transferOptional26,25 EUR per person
    • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
    All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
     All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
      All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
       All-consumables-included PackageOptional115,00 EUR per night
        COVID-19 rapid antigen testOptional60,00 EUR per night
        • Nosy Be, Port du Cratere
        Extra set of linen (choose how many)Optional50,00 EUR per bookingEvery locations
        Additional chargeOptional50,00 EUR per piece
        • Polynesia, Raiatea
        Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional70,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Seychelles, Praslin
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Full day SailguideOptional218,75 EUR per day
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
        • Seychelles, Praslin
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
        • Seychelles, Praslin
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
        • Seychelles, Praslin
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
        • Seychelles, Praslin
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
        • Seychelles, Praslin
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
        • Seychelles, Praslin
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
        • Seychelles, Praslin
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
        • Seychelles, Praslin
        • Seychelles, Mahe
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        HostessOptional150,00 EUR per night
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Whitsundays, Hamilton Island
        HostessOptional170,00 EUR per night
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Whitsundays, Hamilton Island
        HostessOptional170,00 EUR per night
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Whitsundays, Hamilton Island
        HostessOptional210,00 EUR per night
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Whitsundays, Hamilton Island
        HostessOptional220,00 EUR per night
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Whitsundays, Hamilton Island
        HostessOptional230,00 EUR per night
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Whitsundays, Hamilton Island
        HostessOptional240,00 EUR per night
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Whitsundays, Hamilton Island
        HostessOptional240,00 EUR per day
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Whitsundays, Hamilton Island
        HostessOptional240,00 EUR per night
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Polynesia, Bora bora
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Whitsundays, Hamilton Island
        Pets on boardOptional0,00 EUR per booking
        • Seychelles, Praslin
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • Malaysia, Langkawi
        • Angra dos Reis, Marina Verolme
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        Local telephoneOptional17,00 EUR per booking
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        Marinero/CookOptional100,00 EUR per night
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Marinero/CookOptional120,00 EUR per night
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Deckhand/ MarineroOptional130,00 EUR per night
        • Seychelles, Praslin
        • Seychelles, Mahe
        Regatta surchargeOptional1 800,00 EUR per booking
        • Seychelles, Praslin
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Mauritius, Port Louis
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Seychelles, Mahe
        • Male, Hulhumale
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Polynesia, Papeete
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Whitsundays, Hamilton Island
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Bahamas, Spanish Wells
        Regatta surchargeOptional1 800,00 EUR per booking
        • Seychelles, Praslin
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Mauritius, Port Louis
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Seychelles, Mahe
        • Male, Hulhumale
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Polynesia, Papeete
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Whitsundays, Hamilton Island
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Bahamas, Spanish Wells
        Damage waiverOptional60,00 EUR per night
         Secure Car ParkingOptional93,75 EUR per booking
         • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
         Race packOptional350,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Race packOptional800,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Race packOptional800,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Race packOptional1 000,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Race packOptional1 200,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Race packOptional1 200,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Race packOptional1 200,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Race packOptional1 200,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Race packOptional1 500,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Race packOptional1 500,00 EUR per booking
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Tahiti
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         Crew changeOptional200,00 EUR per booking
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Malaysia, Langkawi
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Male, Hulhumale
         • Galapagos, Baltra Santa Cruz
         • Sri Lanka, Trincomalee
         • Bali, Denpasar Selatan
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Rio de Janeiro, Porto Paraty
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Galapagos, Baltra Seymour
         • Polynesia, Bora bora
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • Miami, Dinner Key Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • Polynesia, Papeete
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Whitsundays, Hamilton Island
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         DivingOptional0,00 EUR per booking
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         Sailguide SessionOptional137,50 EUR per booking
         • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
         Same day briefing Optional180,00 EUR per booking
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Grenada, Port Louis Marina
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         SkipperOptional140,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional160,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional180,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional190,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional210,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional230,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional250,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional260,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional265,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional270,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional280,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional310,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional360,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         SkipperOptional360,00 EUR per night
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Seychelles, Praslin
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Seychelles, Mahe
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Martinique, Le Marin
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Polynesia, Bora bora
         • Polynesia, Fakarava
         • Polynesia, Tahiti
         • Polynesia, Moorea
         • Polynesia, Huahine
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Marsh Harbour, Harbour View Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • St. Thomas, Compass Point Marina
         • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
         Steward/CookOptional175,00 EUR per night
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         TransferOptional6,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional7,50 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional10,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional12,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional12,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional12,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional15,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional15,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional20,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional20,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional24,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional25,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional25,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional26,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional26,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional26,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional30,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional32,50 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional40,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional40,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional45,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional49,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional50,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional50,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional51,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional52,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional52,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional52,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional56,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional65,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional65,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional65,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional70,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional72,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional72,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional75,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional78,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional78,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional90,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional98,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional100,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional102,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional104,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional116,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional117,50 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional123,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional123,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional130,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional130,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional144,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional144,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional150,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional150,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional156,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional172,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional172,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional185,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional187,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional195,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional216,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional223,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional230,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional232,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional235,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional235,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional239,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional316,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional386,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional448,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional464,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional478,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional490,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional547,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional565,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional594,00 EUR one-way
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional631,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional772,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional896,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional982,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional1 095,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         TransferOptional1 189,00 EUR round trip
         • Placencia, Roberts Grove Marina
         • Grenada, Port Louis Marina
         • BVI, Scrub Island Marina
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Polynesia, Raiatea
         • Polynesia, Rangiroa
         • Antigua, Jolly Harbour Marina
         • Martinique, Le Marin
         • La Paz, Costa Baja Marina
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
         • Malaysia, Langkawi
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         • Mauritius, Port Louis
         • Mauritius, Cap Malheureux
         • Mauritius, Rivière Noire
         • Seychelles, Praslin
         • Seychelles, Mahe
         • Angra dos Reis, Marina Verolme
         • Male, Hulhumale
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         WI-FI Internet connection on boatOptional0,00 EUR per booking
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         WI-FI Internet connection on boatOptional10,00 EUR per night
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         WI-FI Internet connection on boatOptional19,00 EUR per night
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         WI-FI Internet connection on boatOptional21,00 EUR per night
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         WI-FI Internet connection on boatOptional50,00 EUR per night
         • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
         • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
         • Nosy Be, Port du Cratere
         • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
         • Nassau, Palm Cay Marina
         • Exumas, Staniel Cay
         • Exumas, George Town
         • Phuket, Yacht Haven Marina
         Cabrera permitOptional0,00 EUR per booking
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         Extra set of linen (choose how many)Optional50,00 EUR per bookingEvery locations
         Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Stavanger, Amoy Marina
         Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Stavanger, Amoy Marina
         Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Stavanger, Amoy Marina
         Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional70,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Stavanger, Amoy Marina
         Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Stavanger, Amoy Marina
         Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Stavanger, Amoy Marina
         Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Stavanger, Amoy Marina
         Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Stavanger, Amoy Marina
         Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Kotor, Port of Kotor
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         Hostess/CookOptional170,00 EUR per night
         • Göcek
         • Kotor, Port of Kotor
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Athens, Alimos marina
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         Hostess/CookOptional200,00 EUR per night
         • Göcek
         • Kotor, Port of Kotor
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Athens, Alimos marina
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         Hostess/CookOptional205,00 EUR per night
         • Göcek
         • Kotor, Port of Kotor
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Athens, Alimos marina
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         Hostess/CookOptional205,00 EUR per night
         • Göcek
         • Kotor, Port of Kotor
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Athens, Alimos marina
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         Hostess/CookOptional205,00 EUR per night
         • Göcek
         • Kotor, Port of Kotor
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Athens, Alimos marina
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         Hostess/CookOptional225,00 EUR per night
         • Göcek
         • Kotor, Port of Kotor
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Athens, Alimos marina
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         Hostess/CookOptional240,00 EUR per night
         • Göcek
         • Kotor, Port of Kotor
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Athens, Alimos marina
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         Hostess/CookOptional245,00 EUR per night
         • Göcek
         • Kotor, Port of Kotor
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Athens, Alimos marina
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • La Spezia, Porto Lotti
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         Pets on boardOptional0,00 EUR per booking
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Kotor, Port of Kotor
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Tenerife, San Miguel Marina
         Regatta surchargeOptional0,00 EUR per booking
         • Athens, Alimos marina
         • Göcek
         • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
         • Olbia
         • Sicily, Portorosa
         • Naples, Pozzuoli
         • Kotor, Port of Kotor
         • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
         • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
         • Corsica, Propriano
         • Corfu, Gouvia Marina
         • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
         • Pula, ACI Marina Pomer
         • Šibenik, Marina Zaton
         • Skiathos
         • Paros
         • Lefkas, D-Marin
         • Lavrion, main port
         • Preveza, Main Port
         • Rhodos, Rhodes marina
         • Kos, Kos Marina
         • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
         • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
         • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
         • Roses, Empuriabrava marina
         • Annapolis, Port Annapolis Marina
         • Baltimore, Harbor East
         • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
         • Stavanger, Amoy Marina
         • Lake Champlain, Burlington
         • Kefalonia, Agia Efimia Marina
         • Korfos
         • French Atlantic, La Rochelle
         Damage waiverOptional50,00 EUR per night
          Damage waiverOptional60,00 EUR per night
           Overnight on boardOptional160,00 EUR per booking
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           Crew changeOptional200,00 EUR per bookingEvery locations
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Early boarding /Check inOptional480,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           SkipperOptional200,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           SkipperOptional215,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           SkipperOptional220,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           SkipperOptional240,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           SkipperOptional260,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           SkipperOptional260,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           SkipperOptional270,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           SkipperOptional300,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           SkipperOptional360,00 EUR per day
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           SkipperOptional360,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           Sleep over before check inOptional740,00 EUR per booking
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           TransferOptional14,00 EUR one-way / person
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional26,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional33,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional43,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional43,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional52,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional52,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional55,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional60,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional60,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional63,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional64,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional66,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional72,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional78,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional82,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional85,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional86,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional91,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional96,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional104,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional110,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional117,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional125,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional128,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional130,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional130,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional150,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional156,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional162,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional168,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional175,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional182,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional195,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional202,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional208,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional216,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional216,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional220,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional224,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional229,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional235,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional235,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional244,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional244,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional250,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional257,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional260,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional290,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional293,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional293,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional300,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional320,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional329,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional390,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional458,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional460,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional460,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional514,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional600,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional658,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           WI-FI Internet connection on boatOptional30,00 EUR per week
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Göcek
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           WI-FI Internet connection on boatOptional32,00 EUR per week
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Göcek
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           WI-FI Internet connection on boatOptional40,00 EUR per week
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Göcek
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           WI-FI Internet connection on boatOptional49,00 EUR per week
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Göcek
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           WI-FI Internet connection on boatOptional50,00 EUR per week
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Göcek
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           WI-FI Internet connection on boatOptional60,00 EUR per week
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Göcek
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           TransferOptional49,50 EUR one-way
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional65,00 EUR one-way
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional99,00 EUR round trip
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional120,00 EUR one-way
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional130,00 EUR round trip
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional240,00 EUR round trip
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
           • Kotor, Port of Kotor
           • Naples, Pozzuoli
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Corsica, Propriano
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Kos, Kos Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Athens, Alimos marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Paros
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Lavrion, main port
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Olbia
           • Lefkas, D-Marin
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Göcek
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Same day briefing Optional180,00 EUR per booking
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           HostessOptional312,50 EUR per day
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Polynesia, Bora bora
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Polynesia, Huahine
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
           • Whitsundays, Hamilton Island
           Regatta surchargeOptional0,00 EUR per booking
           • Seychelles, Praslin
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Seychelles, Mahe
           • Male, Hulhumale
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Polynesia, Bora bora
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • Polynesia, Papeete
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Whitsundays, Hamilton Island
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Bahamas, Spanish Wells
           Starter packOptional30,00 EUR per booking
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Polynesia, Bora bora
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Polynesia, Huahine
           • Seychelles, Praslin
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Seychelles, Mahe
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           Starter packOptional45,00 EUR per booking
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Polynesia, Bora bora
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Polynesia, Huahine
           • Seychelles, Praslin
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Seychelles, Mahe
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           Starter packOptional45,00 EUR per booking
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Polynesia, Bora bora
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Polynesia, Huahine
           • Seychelles, Praslin
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Seychelles, Mahe
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           Starter packOptional50,00 EUR per booking
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Polynesia, Bora bora
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Polynesia, Huahine
           • Seychelles, Praslin
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Seychelles, Mahe
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional5,00 EUR one-way
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional12,00 EUR one-way
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional66,00 EUR one-way
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional462,00 EUR one-way
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           Final cleaningOptional340,00 EUR per booking
           • Seychelles, Praslin
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Seychelles, Mahe
           • Male, Hulhumale
           • Polynesia, Bora bora
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Polynesia, Huahine
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           Final cleaningOptional385,00 EUR per booking
           • Seychelles, Praslin
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Seychelles, Mahe
           • Male, Hulhumale
           • Polynesia, Bora bora
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Polynesia, Huahine
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           HostessOptional240,00 EUR per night
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Polynesia, Bora bora
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Polynesia, Huahine
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
           • Whitsundays, Hamilton Island
           Starter packOptional50,00 EUR per booking
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Polynesia, Bora bora
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Polynesia, Huahine
           • Seychelles, Praslin
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Seychelles, Mahe
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           TransferOptional29,09 EUR one-way
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • Grenada, Port Louis Marina
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Martinique, Le Marin
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Malaysia, Langkawi
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Mauritius, Cap Malheureux
           • Mauritius, Rivière Noire
           • Seychelles, Praslin
           • Seychelles, Mahe
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Male, Hulhumale
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           Final cleaningOptional375,00 EUR per booking
           • Seychelles, Praslin
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Mauritius, Port Louis
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Seychelles, Mahe
           • Male, Hulhumale
           • Polynesia, Bora bora
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Polynesia, Huahine
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           Extra set of linen (choose how many)Optional25,00 EUR per booking
           • Athens, Alimos marina
           • Göcek
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Kotor, Port of Kotor
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           • Baltimore, Harbor East
           • Fethiye
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Lake Champlain, Burlington
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           Hostess/CookOptional180,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           Hostess/CookOptional200,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           Hostess/CookOptional220,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           Hostess/CookOptional235,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           Hostess/CookOptional240,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           Hostess/CookOptional240,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           Hostess/CookOptional240,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           Hostess/CookOptional245,00 EUR per night
           • Göcek
           • Kotor, Port of Kotor
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Athens, Alimos marina
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • La Spezia, Porto Lotti
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           Regatta surchargeOptional0,00 EUR per booking
           • Athens, Alimos marina
           • Göcek
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Kotor, Port of Kotor
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           • Lake Champlain, Burlington
           • Kefalonia, Agia Efimia Marina
           • Korfos
           • French Atlantic, La Rochelle
           Starter packOptional35,00 EUR per booking
           • Athens, Alimos marina
           • Göcek
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Kotor, Port of Kotor
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Lake Champlain, Burlington
           • Stavanger, Amoy Marina
           Starter packOptional50,00 EUR per booking
           • Athens, Alimos marina
           • Göcek
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Kotor, Port of Kotor
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Lake Champlain, Burlington
           • Stavanger, Amoy Marina
           Starter packOptional50,00 EUR per booking
           • Athens, Alimos marina
           • Göcek
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Kotor, Port of Kotor
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Lake Champlain, Burlington
           • Stavanger, Amoy Marina
           TransferOptional136,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional169,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional195,00 EUR one-way
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional200,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional216,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional272,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional442,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional559,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           TransferOptional598,00 EUR round trip
           • Lefkas, D-Marin
           • Göcek
           • Olbia
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Athens, Alimos marina
           • Lavrion, main port
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Naples, Pozzuoli
           • Sicily, Portorosa
           • Šibenik, Marina Zaton
           Final cleaningOptional375,00 EUR per booking
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Lake Champlain, Burlington
           • Athens, Alimos marina
           • Göcek
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Kotor, Port of Kotor
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           Final cleaningOptional375,00 EUR per booking
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Lake Champlain, Burlington
           • Athens, Alimos marina
           • Göcek
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Kotor, Port of Kotor
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           Final cleaningOptional375,00 EUR per booking
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Lake Champlain, Burlington
           • Athens, Alimos marina
           • Göcek
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Kotor, Port of Kotor
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Stavanger, Amoy Marina
           Final cleaningOptional425,00 EUR per booking
           • French Atlantic, La Rochelle
           • French Atlantic, La Trinité sur Mer
           • Roses, Empuriabrava marina
           • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
           • Lake Champlain, Burlington
           • Athens, Alimos marina
           • Göcek
           • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
           • Kotor, Port of Kotor
           • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
           • Corfu, Gouvia Marina
           • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
           • Pula, ACI Marina Pomer
           • Šibenik, Marina Zaton
           • Skiathos
           • Paros
           • Lefkas, D-Marin
           • Lavrion, main port
           • Preveza, Main Port
           • Rhodos, Rhodes marina
           • Kos, Kos Marina
           • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
           • Olbia
           • Sicily, Portorosa
           • Naples, Pozzuoli
           • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
           • Corsica, Propriano
           • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           • Baltimore, Harbor East
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           • Stavanger, Amoy Marina

           Help me to choose? Részletes oldal - asztali új

           THERE IS NO BOAT WITH YOUR PARAMETERS?

           We have access to a lot more boats than what we have listed on our site. Send us this form and we will find the perfect boat for you.
           We offer only boat rentals, 1-day cruises NOT!

           +
           The valid format is: Country code Area Phone number max. 6 digits Phone number max. 6 digits. e.g.: 1 201 555 0123
           +
           The valid format is: Country code Area Phone number max. 6 digits Phone number max. 6 digits. e.g.: 1 201 555 0123
           Please note that the majority of charter companies prefer 7-day rentals (Sat-Sat).
           Please note that the majority of charter companies prefer 7-day rentals (Sat-Sat).

           The form will automatically send us the selected date.

           mandatory fields
           ATTENTION: Your request is important to us so if you, after you have submitted your request, were not redirected to another page within few seconds and have not received a confirmation e-mail (please also check your spam folder); please reload the page, fill out the form and press the 'SUBMIT' button again.If the retry has failed, please contact us on [email protected], e-mail address or call us on +44 20 3769 3987.
           Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. (2018)
           Grenada, Caribbean (Catamaran)
           Berths
           14
           Cabins
           6 + 2
           Capacity
           14
           Draught
           6.56 ft
           Size
           52.49 ft
           Engines
           1X-hp

           Date From

           Duration

           Air conditioner
           Watermaker
           Generator
           Electric windlass
           Autopilot
           Electric Toilettes
           Electric Winch
           Charter Prices13 655,00 EUR
           Discounts ( 20 % ) - 2 731,00 EUR
           Rental Total10 924 EUR
           2023-03-25 to 2023-04-01
           Deposit0 EUR
           Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. (2018)
           Grenada, Caribbean (Catamaran)
           Berths
           14
           Cabins
           6 + 2
           Capacity
           14
           Draught
           6.56 ft
           Size
           52.49 ft
           Engines
           1X-hp

           Date From

           Duration

           Air conditioner
           Watermaker
           Generator
           Electric windlass
           Autopilot
           Electric Toilettes
           Electric Winch
           Charter Prices13 655,00 EUR
           Discounts ( 20 % ) - 2 731,00 EUR
           Rental Total10 924 EUR
           2023-03-25 to 2023-04-01
           Deposit0 EUR
           Period/Price1 WeekType
           2022-10-01 to 2022-10-07 6040 EURWEEKLY
           2022-10-01 to 2022-10-07 12320 EURWEEKLY
           2022-10-01 to 2022-10-07 8940 EURWEEKLY
           2022-10-01 to 2022-10-07 9460 EURWEEKLY
           2022-10-08 to 2022-10-14 8940 EURWEEKLY
           2022-10-08 to 2022-10-14 9935 EURWEEKLY
           2022-10-08 to 2022-10-14 6040 EURWEEKLY
           2022-10-08 to 2022-10-14 12320 EURWEEKLY
           2022-10-15 to 2022-10-21 6645 EURWEEKLY
           2022-10-15 to 2022-10-21 12320 EURWEEKLY
           2022-10-15 to 2022-10-21 9655 EURWEEKLY
           2022-10-15 to 2022-10-21 10430 EURWEEKLY
           2022-10-22 to 2022-10-28 10425 EURWEEKLY
           2022-10-22 to 2022-10-28 10950 EURWEEKLY
           2022-10-22 to 2022-10-28 7310 EURWEEKLY
           2022-10-22 to 2022-10-28 12935 EURWEEKLY
           2022-10-29 to 2022-11-04 8335 EURWEEKLY
           2022-10-29 to 2022-11-04 15205 EURWEEKLY
           2022-10-29 to 2022-11-04 11260 EURWEEKLY
           2022-10-29 to 2022-11-04 10350 EURWEEKLY
           2022-11-05 to 2022-11-11 12160 EURWEEKLY
           2022-11-05 to 2022-11-11 11220 EURWEEKLY
           2022-11-05 to 2022-11-11 9060 EURWEEKLY
           2022-11-05 to 2022-11-11 16895 EURWEEKLY
           2022-11-12 to 2022-11-18 9850 EURWEEKLY
           2022-11-12 to 2022-11-18 18675 EURWEEKLY
           2022-11-12 to 2022-11-18 13135 EURWEEKLY
           2022-11-12 to 2022-11-18 12195 EURWEEKLY
           2022-11-19 to 2022-11-25 14635 EURWEEKLY
           2022-11-19 to 2022-11-25 12805 EURWEEKLY
           2022-11-19 to 2022-11-25 9850 EURWEEKLY
           2022-11-19 to 2022-11-25 20545 EURWEEKLY
           2022-11-26 to 2022-12-02 9850 EURWEEKLY
           2022-11-26 to 2022-12-02 17740 EURWEEKLY
           2022-11-26 to 2022-12-02 14635 EURWEEKLY
           2022-11-26 to 2022-12-02 12805 EURWEEKLY
           2022-12-03 to 2022-12-09 14635 EURWEEKLY
           2022-12-03 to 2022-12-09 12805 EURWEEKLY
           2022-12-03 to 2022-12-09 9850 EURWEEKLY
           2022-12-03 to 2022-12-09 15970 EURWEEKLY
           2022-12-10 to 2022-12-16 9850 EURWEEKLY
           2022-12-10 to 2022-12-16 15970 EURWEEKLY
           2022-12-10 to 2022-12-16 13465 EURWEEKLY
           2022-12-10 to 2022-12-16 12195 EURWEEKLY
           2022-12-17 to 2022-12-23 15970 EURWEEKLY
           2022-12-17 to 2022-12-23 13465 EURWEEKLY
           2022-12-17 to 2022-12-23 12195 EURWEEKLY
           2022-12-17 to 2022-12-23 9850 EURWEEKLY
           2022-12-24 to 2022-12-26 16065 EURWEEKLY
           2022-12-24 to 2022-12-26 15020 EURWEEKLY
           2022-12-24 to 2022-12-26 24550 EURWEEKLY
           2022-12-24 to 2022-12-26 18610 EURWEEKLY
           2022-12-27 to 2022-12-30 30210 EURWEEKLY
           2022-12-27 to 2022-12-30 21895 EURWEEKLY
           2022-12-27 to 2022-12-30 18495 EURWEEKLY
           2022-12-27 to 2022-12-30 23750 EURWEEKLY
           2022-12-31 to 2023-01-06 15020 EURWEEKLY
           2022-12-31 to 2023-01-06 17850 EURWEEKLY
           2022-12-31 to 2023-01-06 16800 EURWEEKLY
           2022-12-31 to 2023-01-06 18610 EURWEEKLY
           2023-01-01 to 2023-04-21 3615 EURWEEKLY
           2023-01-07 to 2023-01-13 16800 EURWEEKLY
           2023-01-07 to 2023-01-13 19380 EURWEEKLY
           2023-01-07 to 2023-01-13 18085 EURWEEKLY
           2023-01-07 to 2023-01-13 16055 EURWEEKLY
           2023-01-14 to 2023-01-20 18085 EURWEEKLY
           2023-01-14 to 2023-01-20 12845 EURWEEKLY
           2023-01-14 to 2023-01-20 16800 EURWEEKLY
           2023-01-14 to 2023-01-20 17440 EURWEEKLY
           2023-01-21 to 2023-01-27 12845 EURWEEKLY
           2023-01-21 to 2023-01-27 16800 EURWEEKLY
           2023-01-21 to 2023-01-27 17440 EURWEEKLY
           2023-01-21 to 2023-01-27 18085 EURWEEKLY
           2023-01-28 to 2023-02-03 19190 EURWEEKLY
           2023-01-28 to 2023-02-03 14650 EURWEEKLY
           2023-01-28 to 2023-02-03 12845 EURWEEKLY
           2023-01-28 to 2023-02-03 16800 EURWEEKLY
           2023-02-04 to 2023-02-10 12845 EURWEEKLY
           2023-02-04 to 2023-02-10 19090 EURWEEKLY
           2023-02-04 to 2023-02-10 20940 EURWEEKLY
           2023-02-04 to 2023-02-10 16065 EURWEEKLY
           2023-02-11 to 2023-02-17 20940 EURWEEKLY
           2023-02-11 to 2023-02-17 16065 EURWEEKLY
           2023-02-11 to 2023-02-17 12845 EURWEEKLY
           2023-02-11 to 2023-02-17 20090 EURWEEKLY
           2023-02-18 to 2023-02-24 12845 EURWEEKLY
           2023-02-18 to 2023-02-24 20090 EURWEEKLY
           2023-02-18 to 2023-02-24 20940 EURWEEKLY
           2023-02-18 to 2023-02-24 17850 EURWEEKLY
           2023-02-25 to 2023-03-03 20940 EURWEEKLY
           2023-02-25 to 2023-03-03 15170 EURWEEKLY
           2023-02-25 to 2023-03-03 12845 EURWEEKLY
           2023-02-25 to 2023-03-03 13835 EURWEEKLY
           2023-03-04 to 2023-03-10 10815 EURWEEKLY
           2023-03-04 to 2023-03-10 11760 EURWEEKLY
           2023-03-04 to 2023-03-10 16750 EURWEEKLY
           2023-03-04 to 2023-03-10 15170 EURWEEKLY
           2023-03-11 to 2023-03-17 16750 EURWEEKLY
           2023-03-11 to 2023-03-17 15170 EURWEEKLY
           2023-03-11 to 2023-03-17 10815 EURWEEKLY
           2023-03-11 to 2023-03-17 11760 EURWEEKLY
           2023-03-18 to 2023-03-24 10815 EURWEEKLY
           2023-03-18 to 2023-03-24 11760 EURWEEKLY
           2023-03-18 to 2023-03-24 16750 EURWEEKLY
           2023-03-18 to 2023-03-24 13655 EURWEEKLY
           2023-03-25 to 2023-03-31 16750 EURWEEKLY
           2023-03-25 to 2023-03-31 13655 EURWEEKLY
           2023-03-25 to 2023-03-31 10815 EURWEEKLY
           2023-03-25 to 2023-03-31 15370 EURWEEKLY
           2023-04-01 to 2023-04-07 10815 EURWEEKLY
           2023-04-01 to 2023-04-07 16070 EURWEEKLY
           2023-04-01 to 2023-04-07 18010 EURWEEKLY
           2023-04-01 to 2023-04-07 13655 EURWEEKLY
           2023-04-08 to 2023-04-14 16070 EURWEEKLY
           2023-04-08 to 2023-04-14 18010 EURWEEKLY
           2023-04-08 to 2023-04-14 13655 EURWEEKLY
           2023-04-08 to 2023-04-14 10815 EURWEEKLY
           2023-04-15 to 2023-04-21 12565 EURWEEKLY
           2023-04-15 to 2023-04-21 10815 EURWEEKLY
           2023-04-15 to 2023-04-21 15080 EURWEEKLY
           2023-04-15 to 2023-04-21 18010 EURWEEKLY
           2023-04-22 to 2023-04-28 15060 EURWEEKLY
           2023-04-22 to 2023-04-28 4455 EURWEEKLY
           2023-04-22 to 2023-04-28 15075 EURWEEKLY
           2023-04-22 to 2023-04-28 11810 EURWEEKLY
           2023-04-22 to 2023-04-28 10815 EURWEEKLY
           2023-04-29 to 2023-05-05 11035 EURWEEKLY
           2023-04-29 to 2023-05-05 8085 EURWEEKLY
           2023-04-29 to 2023-05-05 14995 EURWEEKLY
           2023-04-29 to 2023-05-05 5780 EURWEEKLY
           2023-04-29 to 2023-05-05 13100 EURWEEKLY
           2023-05-06 to 2023-05-12 6950 EURWEEKLY
           2023-05-06 to 2023-05-12 14265 EURWEEKLY
           2023-05-06 to 2023-05-12 5780 EURWEEKLY
           2023-05-06 to 2023-05-12 12050 EURWEEKLY
           2023-05-06 to 2023-05-12 11035 EURWEEKLY
           2023-05-13 to 2023-05-19 11085 EURWEEKLY
           2023-05-13 to 2023-05-19 8290 EURWEEKLY
           2023-05-13 to 2023-05-19 6950 EURWEEKLY
           2023-05-13 to 2023-05-19 14265 EURWEEKLY
           2023-05-13 to 2023-05-19 7010 EURWEEKLY
           2023-05-20 to 2023-05-26 6580 EURWEEKLY
           2023-05-20 to 2023-05-26 14265 EURWEEKLY
           2023-05-20 to 2023-05-26 9630 EURWEEKLY
           2023-05-20 to 2023-05-26 10230 EURWEEKLY
           2023-05-20 to 2023-05-26 8290 EURWEEKLY
           2023-05-27 to 2023-06-02 10230 EURWEEKLY
           2023-05-27 to 2023-06-02 8290 EURWEEKLY
           2023-05-27 to 2023-06-02 6580 EURWEEKLY
           2023-05-27 to 2023-06-02 14265 EURWEEKLY
           2023-05-27 to 2023-06-02 12660 EURWEEKLY
           2023-06-03 to 2023-06-09 6580 EURWEEKLY
           2023-06-03 to 2023-06-09 17610 EURWEEKLY
           2023-06-03 to 2023-06-09 14065 EURWEEKLY
           2023-06-03 to 2023-06-09 10230 EURWEEKLY
           2023-06-03 to 2023-06-09 8290 EURWEEKLY
           2023-06-10 to 2023-06-16 16880 EURWEEKLY
           2023-06-10 to 2023-06-16 12035 EURWEEKLY
           2023-06-10 to 2023-06-16 8290 EURWEEKLY
           2023-06-10 to 2023-06-16 6580 EURWEEKLY
           2023-06-10 to 2023-06-16 16730 EURWEEKLY
           2023-06-17 to 2023-06-23 6580 EURWEEKLY
           2023-06-17 to 2023-06-23 16730 EURWEEKLY
           2023-06-17 to 2023-06-23 18570 EURWEEKLY
           2023-06-17 to 2023-06-23 10230 EURWEEKLY
           2023-06-17 to 2023-06-23 8290 EURWEEKLY
           2023-06-24 to 2023-06-30 19525 EURWEEKLY
           2023-06-24 to 2023-06-30 10230 EURWEEKLY
           2023-06-24 to 2023-06-30 8290 EURWEEKLY
           2023-06-24 to 2023-06-30 6580 EURWEEKLY
           2023-06-24 to 2023-06-30 16730 EURWEEKLY
           2023-07-01 to 2023-07-07 6580 EURWEEKLY
           2023-07-01 to 2023-07-07 16730 EURWEEKLY
           2023-07-01 to 2023-07-07 22870 EURWEEKLY
           2023-07-01 to 2023-07-07 10230 EURWEEKLY
           2023-07-01 to 2023-07-07 8290 EURWEEKLY
           2023-07-08 to 2023-07-14 24020 EURWEEKLY
           2023-07-08 to 2023-07-14 10230 EURWEEKLY
           2023-07-08 to 2023-07-14 8290 EURWEEKLY
           2023-07-08 to 2023-07-14 6580 EURWEEKLY
           2023-07-08 to 2023-07-14 16730 EURWEEKLY
           2023-07-15 to 2023-07-21 6580 EURWEEKLY
           2023-07-15 to 2023-07-21 16730 EURWEEKLY
           2023-07-15 to 2023-07-21 24745 EURWEEKLY
           2023-07-15 to 2023-07-21 10230 EURWEEKLY
           2023-07-15 to 2023-07-21 8290 EURWEEKLY
           2023-07-22 to 2023-07-28 24745 EURWEEKLY
           2023-07-22 to 2023-07-28 10230 EURWEEKLY
           2023-07-22 to 2023-07-28 8290 EURWEEKLY
           2023-07-22 to 2023-07-28 6580 EURWEEKLY
           2023-07-22 to 2023-07-28 16730 EURWEEKLY
           2023-07-29 to 2023-08-04 8290 EURWEEKLY
           2023-07-29 to 2023-08-04 6580 EURWEEKLY
           2023-07-29 to 2023-08-04 15140 EURWEEKLY
           2023-07-29 to 2023-08-04 24745 EURWEEKLY
           2023-07-29 to 2023-08-04 10230 EURWEEKLY
           2023-08-05 to 2023-08-11 24745 EURWEEKLY
           2023-08-05 to 2023-08-11 10230 EURWEEKLY
           2023-08-05 to 2023-08-11 8290 EURWEEKLY
           2023-08-05 to 2023-08-11 6580 EURWEEKLY
           2023-08-05 to 2023-08-11 13550 EURWEEKLY
           2023-08-12 to 2023-08-18 7825 EURWEEKLY
           2023-08-12 to 2023-08-18 6580 EURWEEKLY
           2023-08-12 to 2023-08-18 13550 EURWEEKLY
           2023-08-12 to 2023-08-18 24745 EURWEEKLY
           2023-08-12 to 2023-08-18 9835 EURWEEKLY
           2023-08-19 to 2023-08-25 5980 EURWEEKLY
           2023-08-19 to 2023-08-25 11520 EURWEEKLY
           2023-08-19 to 2023-08-25 17635 EURWEEKLY
           2023-08-19 to 2023-08-25 9835 EURWEEKLY
           2023-08-19 to 2023-08-25 7825 EURWEEKLY
           2023-08-26 to 2023-09-01 7825 EURWEEKLY
           2023-08-26 to 2023-09-01 5980 EURWEEKLY
           2023-08-26 to 2023-09-01 11520 EURWEEKLY
           2023-08-26 to 2023-09-01 16175 EURWEEKLY
           2023-08-26 to 2023-09-01 9835 EURWEEKLY
           2023-09-02 to 2023-09-08 5980 EURWEEKLY
           2023-09-02 to 2023-09-08 11520 EURWEEKLY
           2023-09-02 to 2023-09-08 14400 EURWEEKLY
           2023-09-02 to 2023-09-08 9835 EURWEEKLY
           2023-09-02 to 2023-09-08 7825 EURWEEKLY
           2023-09-09 to 2023-09-15 9835 EURWEEKLY
           2023-09-09 to 2023-09-15 7825 EURWEEKLY
           2023-09-09 to 2023-09-15 5980 EURWEEKLY
           2023-09-09 to 2023-09-15 11520 EURWEEKLY
           2023-09-09 to 2023-09-15 13650 EURWEEKLY
           2023-09-16 to 2023-09-22 5980 EURWEEKLY
           2023-09-16 to 2023-09-22 11520 EURWEEKLY
           2023-09-16 to 2023-09-22 12635 EURWEEKLY
           2023-09-16 to 2023-09-22 9835 EURWEEKLY
           2023-09-16 to 2023-09-22 7825 EURWEEKLY
           2023-09-23 to 2023-09-29 8810 EURWEEKLY
           2023-09-23 to 2023-09-30 9835 EURWEEKLY
           2023-09-23 to 2023-09-30 7825 EURWEEKLY
           2023-09-23 to 2023-09-30 5980 EURWEEKLY
           2023-09-23 to 2023-09-30 11520 EURWEEKLY
           2023-09-30 to 2023-10-06 6480 EURWEEKLY
           2023-10-01 to 2023-10-06 8450 EURWEEKLY
           2023-10-01 to 2023-10-06 9835 EURWEEKLY
           2023-10-01 to 2023-10-06 11520 EURWEEKLY
           2023-10-01 to 2023-10-06 5980 EURWEEKLY
           2023-10-07 to 2023-10-13 11520 EURWEEKLY
           2023-10-07 to 2023-10-13 4930 EURWEEKLY
           2023-10-07 to 2023-10-13 5980 EURWEEKLY
           2023-10-07 to 2023-10-13 9125 EURWEEKLY
           2023-10-07 to 2023-10-13 9835 EURWEEKLY
           2023-10-14 to 2023-10-20 9855 EURWEEKLY
           2023-10-14 to 2023-10-20 10525 EURWEEKLY
           2023-10-14 to 2023-10-20 4190 EURWEEKLY
           2023-10-14 to 2023-10-20 6580 EURWEEKLY
           2023-10-14 to 2023-10-20 13550 EURWEEKLY
           2023-10-21 to 2023-10-27 11260 EURWEEKLY
           2023-10-21 to 2023-12-31 3615 EURWEEKLY
           2023-10-21 to 2023-10-27 7235 EURWEEKLY
           2023-10-21 to 2023-10-27 14740 EURWEEKLY
           2023-10-21 to 2023-10-27 10640 EURWEEKLY
           2023-10-28 to 2023-11-03 11495 EURWEEKLY
           2023-10-28 to 2023-11-03 12050 EURWEEKLY
           2023-10-28 to 2023-11-03 7860 EURWEEKLY
           2023-10-28 to 2023-11-03 15930 EURWEEKLY
           2023-11-04 to 2023-11-10 12895 EURWEEKLY
           2023-11-04 to 2023-11-10 8545 EURWEEKLY
           2023-11-04 to 2023-11-10 17700 EURWEEKLY
           2023-11-04 to 2023-11-10 13790 EURWEEKLY
           2023-11-11 to 2023-11-17 14195 EURWEEKLY
           2023-11-11 to 2023-11-17 13800 EURWEEKLY
           2023-11-11 to 2023-11-17 9805 EURWEEKLY
           2023-11-11 to 2023-11-17 19565 EURWEEKLY
           2023-11-18 to 2023-11-24 10320 EURWEEKLY
           2023-11-18 to 2023-11-24 15330 EURWEEKLY
           2023-11-18 to 2023-11-24 21520 EURWEEKLY
           2023-11-18 to 2023-11-24 14910 EURWEEKLY
           2023-11-25 to 2023-12-01 14910 EURWEEKLY
           2023-11-25 to 2023-12-01 10320 EURWEEKLY
           2023-11-25 to 2023-12-01 15330 EURWEEKLY
           2023-11-25 to 2023-12-01 19565 EURWEEKLY
           2023-12-02 to 2023-12-08 14910 EURWEEKLY
           2023-12-02 to 2023-12-08 10320 EURWEEKLY
           2023-12-02 to 2023-12-08 15330 EURWEEKLY
           2023-12-02 to 2023-12-08 17610 EURWEEKLY
           2023-12-09 to 2023-12-15 14195 EURWEEKLY
           2023-12-09 to 2023-12-15 10320 EURWEEKLY
           2023-12-09 to 2023-12-15 14105 EURWEEKLY
           2023-12-09 to 2023-12-15 17610 EURWEEKLY
           2023-12-16 to 2023-12-22 14195 EURWEEKLY
           2023-12-16 to 2023-12-22 10320 EURWEEKLY
           2023-12-16 to 2023-12-22 14105 EURWEEKLY
           2023-12-16 to 2023-12-22 17610 EURWEEKLY
           2023-12-23 to 2023-12-29 20780 EURWEEKLY
           2023-12-23 to 2023-12-29 19670 EURWEEKLY
           2023-12-23 to 2023-12-29 24375 EURWEEKLY
           2023-12-23 to 2023-12-29 25720 EURWEEKLY
           2023-12-30 to 2024-01-05 26390 EURWEEKLY
           2023-12-30 to 2024-01-05 23120 EURWEEKLY
           2023-12-30 to 2024-01-05 27370 EURWEEKLY
           2023-12-30 to 2024-01-05 30210 EURWEEKLY
           2024-01-01 to 2024-04-19 3615 EURWEEKLY
           2024-01-06 to 2024-01-12 20095 EURWEEKLY
           2024-01-06 to 2024-01-12 18085 EURWEEKLY
           2024-01-06 to 2024-01-12 18775 EURWEEKLY
           2024-01-06 to 2024-01-12 19380 EURWEEKLY
           2024-01-13 to 2024-01-19 18085 EURWEEKLY
           2024-01-13 to 2024-01-19 18775 EURWEEKLY
           2024-01-13 to 2024-01-19 19380 EURWEEKLY
           2024-01-13 to 2024-01-19 20095 EURWEEKLY
           2024-01-20 to 2024-01-26 20095 EURWEEKLY
           2024-01-20 to 2024-01-26 18085 EURWEEKLY
           2024-01-20 to 2024-01-26 18775 EURWEEKLY
           2024-01-20 to 2024-01-26 19380 EURWEEKLY
           2024-01-27 to 2024-02-02 18085 EURWEEKLY
           2024-01-27 to 2024-02-02 18775 EURWEEKLY
           2024-01-27 to 2024-02-02 21325 EURWEEKLY
           2024-01-27 to 2024-02-02 20095 EURWEEKLY
           2024-02-03 to 2024-02-09 21210 EURWEEKLY
           2024-02-03 to 2024-02-09 19835 EURWEEKLY
           2024-02-03 to 2024-02-09 18775 EURWEEKLY
           2024-02-03 to 2024-02-09 23265 EURWEEKLY
           2024-02-10 to 2024-02-16 19835 EURWEEKLY
           2024-02-10 to 2024-02-16 18775 EURWEEKLY
           2024-02-10 to 2024-02-16 23265 EURWEEKLY
           2024-02-10 to 2024-02-16 22320 EURWEEKLY
           2024-02-17 to 2024-02-23 23265 EURWEEKLY
           2024-02-17 to 2024-02-23 22320 EURWEEKLY
           2024-02-17 to 2024-02-23 19835 EURWEEKLY
           2024-02-17 to 2024-02-23 18775 EURWEEKLY
           2024-02-24 to 2024-03-01 19835 EURWEEKLY
           2024-02-24 to 2024-03-01 18775 EURWEEKLY
           2024-02-24 to 2024-03-01 23265 EURWEEKLY
           2024-02-24 to 2024-03-01 22320 EURWEEKLY
           2024-03-02 to 2024-03-08 18775 EURWEEKLY
           2024-03-02 to 2024-03-08 23265 EURWEEKLY
           2024-03-02 to 2024-03-08 22320 EURWEEKLY
           2024-03-02 to 2024-03-08 19835 EURWEEKLY
           2024-03-09 to 2024-03-15 19835 EURWEEKLY
           2024-03-09 to 2024-03-15 18775 EURWEEKLY
           2024-03-09 to 2024-03-15 23265 EURWEEKLY
           2024-03-09 to 2024-03-15 24550 EURWEEKLY
           2024-03-16 to 2024-03-22 19835 EURWEEKLY
           2024-03-16 to 2024-03-22 18775 EURWEEKLY
           2024-03-16 to 2024-03-22 23265 EURWEEKLY
           2024-03-16 to 2024-03-22 24550 EURWEEKLY
           2024-03-23 to 2024-03-29 19835 EURWEEKLY
           2024-03-23 to 2024-03-29 18775 EURWEEKLY
           2024-03-23 to 2024-03-29 23265 EURWEEKLY
           2024-03-23 to 2024-03-29 22320 EURWEEKLY
           2024-03-30 to 2024-04-05 19835 EURWEEKLY
           2024-03-30 to 2024-04-05 18775 EURWEEKLY
           2024-03-30 to 2024-04-05 23265 EURWEEKLY
           2024-03-30 to 2024-04-05 22320 EURWEEKLY
           2024-04-06 to 2024-04-12 19835 EURWEEKLY
           2024-04-06 to 2024-04-12 18775 EURWEEKLY
           2024-04-06 to 2024-04-12 23265 EURWEEKLY
           2024-04-06 to 2024-04-12 22320 EURWEEKLY
           2024-04-13 to 2024-04-19 18250 EURWEEKLY
           2024-04-13 to 2024-04-19 16920 EURWEEKLY
           2024-04-13 to 2024-04-19 20010 EURWEEKLY
           2024-04-13 to 2024-04-19 20945 EURWEEKLY
           2024-04-20 to 2024-04-26 19690 EURWEEKLY
           2024-04-20 to 2024-04-26 17155 EURWEEKLY
           2024-04-20 to 2024-04-26 15065 EURWEEKLY
           2024-04-20 to 2024-04-26 16750 EURWEEKLY
           2024-04-20 to 2024-04-26 4455 EURWEEKLY
           2024-04-27 to 2024-05-03 16125 EURWEEKLY
           2024-04-27 to 2024-05-03 13210 EURWEEKLY
           2024-04-27 to 2024-05-03 15410 EURWEEKLY
           2024-04-27 to 2024-05-03 5780 EURWEEKLY
           2024-04-27 to 2024-05-03 18510 EURWEEKLY
           2024-05-04 to 2024-05-10 17610 EURWEEKLY
           2024-05-04 to 2024-05-10 15160 EURWEEKLY
           2024-05-04 to 2024-05-10 11350 EURWEEKLY
           2024-05-04 to 2024-05-10 14175 EURWEEKLY
           2024-05-04 to 2024-05-10 5780 EURWEEKLY
           2024-05-11 to 2024-05-17 14430 EURWEEKLY
           2024-05-11 to 2024-05-17 11350 EURWEEKLY
           2024-05-11 to 2024-05-17 13040 EURWEEKLY
           2024-05-11 to 2024-05-17 7010 EURWEEKLY
           2024-05-11 to 2024-05-17 17610 EURWEEKLY
           2024-05-18 to 2024-05-24 17610 EURWEEKLY
           2024-05-18 to 2024-05-24 14430 EURWEEKLY
           2024-05-18 to 2024-05-24 9990 EURWEEKLY
           2024-05-18 to 2024-05-24 12035 EURWEEKLY
           2024-05-18 to 2024-05-24 9630 EURWEEKLY
           2024-05-25 to 2024-05-31 13625 EURWEEKLY
           2024-05-25 to 2024-05-31 8185 EURWEEKLY
           2024-05-25 to 2024-05-31 12035 EURWEEKLY
           2024-05-25 to 2024-05-31 12660 EURWEEKLY
           2024-05-25 to 2024-05-31 17610 EURWEEKLY
           2024-06-01 to 2024-06-07 12035 EURWEEKLY
           2024-06-01 to 2024-06-07 14065 EURWEEKLY
           2024-06-01 to 2024-06-07 17610 EURWEEKLY
           2024-06-01 to 2024-06-07 12810 EURWEEKLY
           2024-06-01 to 2024-06-07 7310 EURWEEKLY
           2024-06-08 to 2024-06-14 12040 EURWEEKLY
           2024-06-08 to 2024-06-14 7310 EURWEEKLY
           2024-06-08 to 2024-06-14 12035 EURWEEKLY
           2024-06-08 to 2024-06-14 16880 EURWEEKLY
           2024-06-08 to 2024-06-14 16730 EURWEEKLY
           2024-06-15 to 2024-06-21 10230 EURWEEKLY
           2024-06-15 to 2024-06-21 18570 EURWEEKLY
           2024-06-15 to 2024-06-21 16730 EURWEEKLY
           2024-06-15 to 2024-06-21 12040 EURWEEKLY
           2024-06-15 to 2024-06-21 7310 EURWEEKLY
           2024-06-22 to 2024-06-28 12040 EURWEEKLY
           2024-06-22 to 2024-06-28 7310 EURWEEKLY
           2024-06-22 to 2024-06-28 10230 EURWEEKLY
           2024-06-22 to 2024-06-28 20555 EURWEEKLY
           2024-06-22 to 2024-06-28 16730 EURWEEKLY
           2024-06-29 to 2024-07-05 7310 EURWEEKLY
           2024-06-29 to 2024-07-05 10230 EURWEEKLY
           2024-06-29 to 2024-07-05 22870 EURWEEKLY
           2024-06-29 to 2024-07-05 16730 EURWEEKLY
           2024-06-29 to 2024-07-05 12040 EURWEEKLY
           2024-07-06 to 2024-07-12 10825 EURWEEKLY
           2024-07-06 to 2024-07-12 7675 EURWEEKLY
           2024-07-06 to 2024-07-12 11765 EURWEEKLY
           2024-07-06 to 2024-07-12 24020 EURWEEKLY
           2024-07-06 to 2024-07-12 16730 EURWEEKLY
           2024-07-13 to 2024-07-19 10825 EURWEEKLY
           2024-07-13 to 2024-07-19 8120 EURWEEKLY
           2024-07-13 to 2024-07-19 11765 EURWEEKLY
           2024-07-13 to 2024-07-19 24745 EURWEEKLY
           2024-07-13 to 2024-07-19 16730 EURWEEKLY
           2024-07-20 to 2024-07-26 10825 EURWEEKLY
           2024-07-20 to 2024-07-26 8120 EURWEEKLY
           2024-07-20 to 2024-07-26 11765 EURWEEKLY
           2024-07-20 to 2024-07-26 24745 EURWEEKLY
           2024-07-20 to 2024-07-26 16730 EURWEEKLY
           2024-07-27 to 2024-08-02 10825 EURWEEKLY
           2024-07-27 to 2024-08-02 8120 EURWEEKLY
           2024-07-27 to 2024-08-02 11765 EURWEEKLY
           2024-07-27 to 2024-08-02 24745 EURWEEKLY
           2024-07-27 to 2024-08-02 15140 EURWEEKLY
           2024-08-03 to 2024-08-09 9760 EURWEEKLY
           2024-08-03 to 2024-08-09 8120 EURWEEKLY
           2024-08-03 to 2024-08-09 11765 EURWEEKLY
           2024-08-03 to 2024-08-09 24745 EURWEEKLY
           2024-08-03 to 2024-08-09 13550 EURWEEKLY
           2024-08-10 to 2024-08-16 8695 EURWEEKLY
           2024-08-10 to 2024-08-16 7635 EURWEEKLY
           2024-08-10 to 2024-08-16 10800 EURWEEKLY
           2024-08-10 to 2024-08-16 24745 EURWEEKLY
           2024-08-10 to 2024-08-16 13550 EURWEEKLY
           2024-08-17 to 2024-08-23 11520 EURWEEKLY
           2024-08-17 to 2024-08-23 8695 EURWEEKLY
           2024-08-17 to 2024-08-23 6645 EURWEEKLY
           2024-08-17 to 2024-08-23 9835 EURWEEKLY
           2024-08-17 to 2024-08-23 17635 EURWEEKLY
           2024-08-24 to 2024-08-30 11520 EURWEEKLY
           2024-08-24 to 2024-08-30 8695 EURWEEKLY
           2024-08-24 to 2024-08-30 6645 EURWEEKLY
           2024-08-24 to 2024-08-30 9835 EURWEEKLY
           2024-08-24 to 2024-08-30 16175 EURWEEKLY
           2024-08-31 to 2024-09-06 11520 EURWEEKLY
           2024-08-31 to 2024-09-06 8695 EURWEEKLY
           2024-08-31 to 2024-09-06 6645 EURWEEKLY
           2024-08-31 to 2024-09-06 9835 EURWEEKLY
           2024-08-31 to 2024-09-06 14400 EURWEEKLY
           2024-09-07 to 2024-09-13 11520 EURWEEKLY
           2024-09-07 to 2024-09-13 8695 EURWEEKLY
           2024-09-07 to 2024-09-13 6645 EURWEEKLY
           2024-09-07 to 2024-09-13 9835 EURWEEKLY
           2024-09-07 to 2024-09-13 13650 EURWEEKLY
           2024-09-14 to 2024-09-20 11520 EURWEEKLY
           2024-09-14 to 2024-09-20 8695 EURWEEKLY
           2024-09-14 to 2024-09-20 6645 EURWEEKLY
           2024-09-14 to 2024-09-20 9835 EURWEEKLY
           2024-09-14 to 2024-09-20 12635 EURWEEKLY
           2024-09-21 to 2024-09-27 11520 EURWEEKLY
           2024-09-21 to 2024-09-27 8695 EURWEEKLY
           2024-09-21 to 2024-09-27 6645 EURWEEKLY
           2024-09-21 to 2024-09-27 9835 EURWEEKLY
           2024-09-21 to 2024-09-27 8810 EURWEEKLY
           2024-09-28 to 2024-09-30 9835 EURWEEKLY
           2024-09-28 to 2024-10-04 6480 EURWEEKLY
           2024-09-28 to 2024-09-30 11520 EURWEEKLY
           2024-09-28 to 2024-09-30 8695 EURWEEKLY
           2024-09-28 to 2024-09-30 6645 EURWEEKLY
           2024-10-01 to 2024-10-04 6645 EURWEEKLY
           2024-10-01 to 2024-10-04 11520 EURWEEKLY
           2024-10-05 to 2024-10-11 6645 EURWEEKLY
           2024-10-05 to 2024-10-11 11520 EURWEEKLY
           2024-10-05 to 2024-10-11 4930 EURWEEKLY
           2024-10-12 to 2024-10-18 4190 EURWEEKLY
           2024-10-12 to 2024-10-18 13550 EURWEEKLY
           2024-10-12 to 2024-10-18 7310 EURWEEKLY
           2024-10-19 to 2024-10-25 8040 EURWEEKLY
           2024-10-19 to 2024-12-31 3615 EURWEEKLY
           2024-10-19 to 2024-10-25 14740 EURWEEKLY
           2024-10-26 to 2024-11-01 15930 EURWEEKLY
           2024-10-26 to 2024-11-01 8735 EURWEEKLY
           2024-11-02 to 2024-11-08 9495 EURWEEKLY
           2024-11-02 to 2024-11-08 17700 EURWEEKLY
           2024-11-09 to 2024-11-15 19565 EURWEEKLY
           2024-11-09 to 2024-11-15 10320 EURWEEKLY
           2024-11-16 to 2024-11-22 10320 EURWEEKLY
           2024-11-16 to 2024-11-22 19565 EURWEEKLY
           2024-11-23 to 2024-11-29 21520 EURWEEKLY
           2024-11-23 to 2024-11-29 10320 EURWEEKLY
           2024-11-30 to 2024-12-06 10320 EURWEEKLY
           2024-11-30 to 2024-12-06 17610 EURWEEKLY
           2024-12-07 to 2024-12-13 17610 EURWEEKLY
           2024-12-07 to 2024-12-13 10320 EURWEEKLY
           2024-12-14 to 2024-12-20 10320 EURWEEKLY
           2024-12-14 to 2024-12-20 17610 EURWEEKLY
           2024-12-21 to 2024-12-27 25720 EURWEEKLY
           2024-12-21 to 2024-12-27 19670 EURWEEKLY
           2024-12-28 to 2025-01-03 30210 EURWEEKLY
           2024-12-28 to 2025-01-03 23120 EURWEEKLY
           2025-01-04 to 2025-01-10 20095 EURWEEKLY
           2025-01-04 to 2025-01-10 18775 EURWEEKLY
           2025-01-11 to 2025-01-17 20095 EURWEEKLY
           2025-01-11 to 2025-01-17 18775 EURWEEKLY
           2025-01-18 to 2025-01-24 18775 EURWEEKLY
           2025-01-18 to 2025-01-24 20095 EURWEEKLY
           2025-01-25 to 2025-01-31 20095 EURWEEKLY
           2025-01-25 to 2025-01-31 18775 EURWEEKLY
           2025-02-01 to 2025-02-07 18775 EURWEEKLY
           2025-02-01 to 2025-02-07 21210 EURWEEKLY
           2025-02-08 to 2025-02-14 22320 EURWEEKLY
           2025-02-08 to 2025-02-14 18775 EURWEEKLY
           2025-02-15 to 2025-02-21 18775 EURWEEKLY
           2025-02-15 to 2025-02-21 22320 EURWEEKLY
           2025-02-22 to 2025-02-28 22320 EURWEEKLY
           2025-02-22 to 2025-02-28 18775 EURWEEKLY
           2025-03-01 to 2025-03-07 18775 EURWEEKLY
           2025-03-01 to 2025-03-07 22320 EURWEEKLY
           2025-03-08 to 2025-03-14 24550 EURWEEKLY
           2025-03-08 to 2025-03-14 18775 EURWEEKLY
           2025-03-15 to 2025-03-21 18775 EURWEEKLY
           2025-03-15 to 2025-03-21 24550 EURWEEKLY
           2025-03-22 to 2025-03-28 22320 EURWEEKLY
           2025-03-22 to 2025-03-28 18775 EURWEEKLY
           2025-03-29 to 2025-04-04 18775 EURWEEKLY
           2025-03-29 to 2025-04-04 22320 EURWEEKLY
           2025-04-05 to 2025-04-11 22320 EURWEEKLY
           2025-04-05 to 2025-04-11 18775 EURWEEKLY
           2025-04-12 to 2025-04-18 16920 EURWEEKLY
           2025-04-12 to 2025-04-18 20945 EURWEEKLY
           2025-04-19 to 2025-04-25 19690 EURWEEKLY
           2025-04-19 to 2025-04-25 15065 EURWEEKLY
           2025-04-26 to 2025-05-02 18510 EURWEEKLY
           2025-04-26 to 2025-05-02 13210 EURWEEKLY
           2025-05-03 to 2025-05-09 11350 EURWEEKLY
           2025-05-03 to 2025-05-09 17610 EURWEEKLY
           2025-05-10 to 2025-05-16 17610 EURWEEKLY
           2025-05-10 to 2025-05-16 11350 EURWEEKLY
           2025-05-17 to 2025-05-23 9990 EURWEEKLY
           2025-05-17 to 2025-05-23 17610 EURWEEKLY
           2025-05-24 to 2025-05-30 17610 EURWEEKLY
           2025-05-24 to 2025-05-30 8185 EURWEEKLY
           2025-05-31 to 2025-06-06 7310 EURWEEKLY
           2025-05-31 to 2025-06-06 17610 EURWEEKLY
           2025-06-07 to 2025-06-13 16730 EURWEEKLY
           2025-06-07 to 2025-06-13 7310 EURWEEKLY
           2025-06-14 to 2025-06-20 7310 EURWEEKLY
           2025-06-14 to 2025-06-20 16730 EURWEEKLY
           2025-06-21 to 2025-06-27 16730 EURWEEKLY
           2025-06-21 to 2025-06-27 7310 EURWEEKLY
           2025-06-28 to 2025-07-04 7310 EURWEEKLY
           2025-06-28 to 2025-07-04 16730 EURWEEKLY
           2025-07-05 to 2025-07-11 16730 EURWEEKLY
           2025-07-05 to 2025-07-11 7675 EURWEEKLY
           2025-07-12 to 2025-07-18 8120 EURWEEKLY
           2025-07-12 to 2025-07-18 16730 EURWEEKLY
           2025-07-19 to 2025-07-25 16730 EURWEEKLY
           2025-07-19 to 2025-07-25 8120 EURWEEKLY
           2025-07-26 to 2025-08-01 8120 EURWEEKLY
           2025-07-26 to 2025-08-01 15140 EURWEEKLY
           2025-08-02 to 2025-08-08 13550 EURWEEKLY
           2025-08-02 to 2025-08-08 8120 EURWEEKLY
           2025-08-09 to 2025-08-15 13550 EURWEEKLY
           2025-08-09 to 2025-08-15 7635 EURWEEKLY
           2025-08-16 to 2025-08-22 11520 EURWEEKLY
           2025-08-16 to 2025-08-22 6645 EURWEEKLY
           2025-08-23 to 2025-08-29 11520 EURWEEKLY
           2025-08-23 to 2025-08-29 6645 EURWEEKLY
           2025-08-30 to 2025-09-05 6645 EURWEEKLY
           2025-08-30 to 2025-09-05 11520 EURWEEKLY
           2025-09-06 to 2025-09-12 11520 EURWEEKLY
           2025-09-06 to 2025-09-12 6645 EURWEEKLY
           2025-09-13 to 2025-09-19 6645 EURWEEKLY
           2025-09-13 to 2025-09-19 11520 EURWEEKLY
           2025-09-20 to 2025-09-26 11520 EURWEEKLY
           2025-09-20 to 2025-09-26 6645 EURWEEKLY
           2025-09-27 to 2025-09-30 6645 EURWEEKLY
           2025-09-27 to 2025-09-30 11520 EURWEEKLY
           Period/DiscountsDiscount nameTypeAmount
           2022-10-01 to 2023-09-30 Repeated client PERCENTAGE5 %
           2023-01-01 to 2023-12-31 Repeated client PERCENTAGE5 %
           2024-01-01 to 2024-12-31 Repeated client PERCENTAGE5 %
           2023-03-25 to 2023-04-01 Special discountPERCENTAGE20 %
           General
           CountryCuba
           RegionCuba
           BaseCuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           KindCatamaran
           Skipper licence requiredNo
           Check in time17:00:00
           Check out time10:00:00
           Max discount5 %
           ModelLagoon 52 F - 6 + 2 cab.
           Boat typeBAREBOAT
           Hull colorNo data available
           Build yearNo data available
           Sail year of refitNo data available
           Genoa year of refitNo data available
           Number of rudder bladesNo data available
           Engine
           Power2 X 80 hp
           Engine manufacturerYanmar
           Cruise speedNo data available
           Fuel ConsumptionNo data available
           Layout
           Day maximum passengers14
           Berts14
           Berths cabin12
           Berths salon0
           Berths crew2
           Cabins8
           Passenger cabins6
           Cabins crew2
           Toilets6
           Passenger toilets6
           Toilets crew0
           Size
           Length Overall52 ft / 16 m
           Beam30 ft / 9 m
           Draft7 ft / 2 m
           Water capacityNo data available
           Fuel capacityNo data available
           Sails
           Main sailfull batten
           Genoa sailfurling/roll
           SpinnakerNo data available
           GennakerNo data available
           Options & Services
           Bahamas foreign charter taxIncluded in the Price---
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Bahamas, Spanish Wells
           Belize TaxesIncluded in the Price---
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           Contribution taxIncluded in the Price---
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Polynesia, Bora bora
           • Polynesia, Papeete
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           Florida sales taxIncluded in the Price---
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           National parks permitIncluded in the Price---
           • BVI, Scrub Island Marina
           Maryland Amusement Tax 5%Included in the Price---
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           Maryland State Tax 6%Included in the Price---
           • Annapolis, Port Annapolis Marina
           State TaxIncluded in the Price---
           • Lake Champlain, Burlington
           Tax Rhode IslandIncluded in the Price---
           • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
           Great Barrier Reef administrative expensesObligatory8,13 EUR per person
           • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
           BVI Cruising TaxObligatory3,64 EUR per guest/day
           • BVI, Scrub Island Marina
           Cruising taxObligatory12,00 EUR per guest/day
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           Great Barrier Reef Environmental charge  Obligatory13,13 EUR per person
           • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
           Handling feesObligatory20,00 EUR per booking
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
           • Seychelles, Praslin
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Seychelles, Mahe
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Polynesia, Bora bora
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Polynesia, Huahine
           Handling feesObligatory30,00 EUR per booking
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
           • Seychelles, Praslin
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Seychelles, Mahe
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Polynesia, Bora bora
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Polynesia, Huahine
           Handling feesObligatory30,00 EUR per booking
           • Tenerife, San Miguel Marina
           • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
           • Seychelles, Praslin
           • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
           • BVI, Scrub Island Marina
           • Antigua, Jolly Harbour Marina
           • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
           • Martinique, Le Marin
           • Grenada, Port Louis Marina
           • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
           • Marsh Harbour, Harbour View Marina
           • Nassau, Palm Cay Marina
           • Placencia, Roberts Grove Marina
           • La Paz, Costa Baja Marina
           • Angra dos Reis, Marina Verolme
           • Nosy Be, Port du Cratere
           • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
           • Phuket, Yacht Haven Marina
           • Polynesia, Raiatea
           • Polynesia, Rangiroa
           • Seychelles, Mahe
           • St. Thomas, Compass Point Marina
           • Polynesia, Bora bora
           • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
           • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
           • Polynesia, Fakarava
           • Polynesia, Tahiti
           • Polynesia, Moorea
           • Exumas, Staniel Cay
           • Exumas, George Town
           • Polynesia, Huahine
           Damage waiverObligatory60,00 EUR per night
            Outboard fuel & GasObligatory5,00 EUR per night
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            Search & Sea rescueObligatory1,82 EUR per person
            • BVI, Scrub Island Marina
            Starter packObligatory30,00 EUR per booking
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • St. Thomas, Compass Point Marina
            • Polynesia, Bora bora
            • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • Polynesia, Huahine
            • Seychelles, Praslin
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            Starter packObligatory45,00 EUR per booking
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • St. Thomas, Compass Point Marina
            • Polynesia, Bora bora
            • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • Polynesia, Huahine
            • Seychelles, Praslin
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            Starter packObligatory45,00 EUR per booking
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • St. Thomas, Compass Point Marina
            • Polynesia, Bora bora
            • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • Polynesia, Huahine
            • Seychelles, Praslin
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            Starter packObligatory50,00 EUR per booking
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • St. Thomas, Compass Point Marina
            • Polynesia, Bora bora
            • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • Polynesia, Huahine
            • Seychelles, Praslin
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            Temporary Belize Skipper Certificate feeObligatory17,00 EUR per booking
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            Visar (USVI search & rescue)Obligatory8,33 EUR per booking
            • St. Thomas, Compass Point Marina
            Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
            • Seychelles, Praslin
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Mauritius, Port Louis
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Seychelles, Mahe
            • Male, Hulhumale
            • Polynesia, Bora bora
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • St. Thomas, Compass Point Marina
            • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
            • Seychelles, Praslin
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Mauritius, Port Louis
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Seychelles, Mahe
            • Male, Hulhumale
            • Polynesia, Bora bora
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • St. Thomas, Compass Point Marina
            • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Tourist taxObligatory0,90 EUR per guest/day
            • Kotor, Port of Kotor
            • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
            • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
            • Pula, ACI Marina Pomer
            • Šibenik, Marina Zaton
            Tourist taxObligatory1,40 EUR per guest/day
            • Kotor, Port of Kotor
            • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
            • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
            • Pula, ACI Marina Pomer
            • Šibenik, Marina Zaton
            Handling feesObligatory15,00 EUR per booking
            • Athens, Alimos marina
            • Göcek
            • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
            • Kotor, Port of Kotor
            • Corfu, Gouvia Marina
            • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
            • Pula, ACI Marina Pomer
            • Šibenik, Marina Zaton
            • Skiathos
            • Paros
            • Lefkas, D-Marin
            • Lavrion, main port
            • Preveza, Main Port
            • Rhodos, Rhodes marina
            • Kos, Kos Marina
            • French Atlantic, La Rochelle
            • French Atlantic, La Trinité sur Mer
            • Olbia
            • Sicily, Portorosa
            • Naples, Pozzuoli
            • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
            • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
            • Corsica, Propriano
            • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
            • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
            • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
            • Roses, Empuriabrava marina
            • Annapolis, Port Annapolis Marina
            • Baltimore, Harbor East
            • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
            • Stavanger, Amoy Marina
            • Lake Champlain, Burlington
            • La Spezia, Porto Lotti
            Handling feesObligatory20,00 EUR per booking
            • Athens, Alimos marina
            • Göcek
            • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
            • Kotor, Port of Kotor
            • Corfu, Gouvia Marina
            • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
            • Pula, ACI Marina Pomer
            • Šibenik, Marina Zaton
            • Skiathos
            • Paros
            • Lefkas, D-Marin
            • Lavrion, main port
            • Preveza, Main Port
            • Rhodos, Rhodes marina
            • Kos, Kos Marina
            • French Atlantic, La Rochelle
            • French Atlantic, La Trinité sur Mer
            • Olbia
            • Sicily, Portorosa
            • Naples, Pozzuoli
            • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
            • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
            • Corsica, Propriano
            • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
            • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
            • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
            • Roses, Empuriabrava marina
            • Annapolis, Port Annapolis Marina
            • Baltimore, Harbor East
            • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
            • Stavanger, Amoy Marina
            • Lake Champlain, Burlington
            • La Spezia, Porto Lotti
            Local taxObligatory1,00 EUR per person
            • Kotor, Port of Kotor
            Damage waiverObligatory60,00 EUR per day
             Damage waiverObligatory60,00 EUR per night
              Starter packObligatory25,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory30,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory30,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory45,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Transit logObligatory100,00 EUR per booking
              • Kotor, Port of Kotor
              • Göcek
              Transit logObligatory110,00 EUR per booking
              • Kotor, Port of Kotor
              • Göcek
              Final cleaningObligatory310,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory45,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory425,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory45,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory30,00 EUR per booking
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Polynesia, Bora bora
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              • Polynesia, Huahine
              • Seychelles, Praslin
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Seychelles, Mahe
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              Starter packObligatory45,00 EUR per booking
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Polynesia, Bora bora
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              • Polynesia, Huahine
              • Seychelles, Praslin
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Seychelles, Mahe
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              Starter packObligatory45,00 EUR per booking
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Polynesia, Bora bora
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              • Polynesia, Huahine
              • Seychelles, Praslin
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Seychelles, Mahe
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              Starter packObligatory45,00 EUR per booking
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Polynesia, Bora bora
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              • Polynesia, Huahine
              • Seychelles, Praslin
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Seychelles, Mahe
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              Starter packObligatory50,00 EUR per booking
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Polynesia, Bora bora
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              • Polynesia, Huahine
              • Seychelles, Praslin
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Seychelles, Mahe
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
              • Seychelles, Praslin
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Mauritius, Port Louis
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • Seychelles, Mahe
              • Male, Hulhumale
              • Polynesia, Bora bora
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Polynesia, Huahine
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
              • Seychelles, Praslin
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Mauritius, Port Louis
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • Seychelles, Mahe
              • Male, Hulhumale
              • Polynesia, Bora bora
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Polynesia, Huahine
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
              • Seychelles, Praslin
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Mauritius, Port Louis
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • Seychelles, Mahe
              • Male, Hulhumale
              • Polynesia, Bora bora
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Polynesia, Huahine
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              Starter packObligatory50,00 EUR per booking
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Polynesia, Bora bora
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              • Polynesia, Huahine
              • Seychelles, Praslin
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Seychelles, Mahe
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
              • Seychelles, Praslin
              • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
              • BVI, Scrub Island Marina
              • Mauritius, Port Louis
              • Antigua, Jolly Harbour Marina
              • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
              • Martinique, Le Marin
              • Grenada, Port Louis Marina
              • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
              • Placencia, Roberts Grove Marina
              • La Paz, Costa Baja Marina
              • Nosy Be, Port du Cratere
              • Phuket, Yacht Haven Marina
              • Polynesia, Raiatea
              • Polynesia, Rangiroa
              • Seychelles, Mahe
              • Male, Hulhumale
              • Polynesia, Bora bora
              • Tenerife, San Miguel Marina
              • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
              • Polynesia, Fakarava
              • Polynesia, Tahiti
              • Polynesia, Moorea
              • Polynesia, Huahine
              • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
              • Marsh Harbour, Harbour View Marina
              • Nassau, Palm Cay Marina
              • St. Thomas, Compass Point Marina
              • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
              • Exumas, Staniel Cay
              • Exumas, George Town
              Starter packObligatory30,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory30,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory35,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory35,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory35,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory50,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory50,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Starter packObligatory50,00 EUR per booking
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Lake Champlain, Burlington
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory425,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Final cleaningObligatory470,00 EUR per booking
              • French Atlantic, La Rochelle
              • French Atlantic, La Trinité sur Mer
              • Roses, Empuriabrava marina
              • Cote D'Azur, Port Pin Rolland
              • Lake Champlain, Burlington
              • Athens, Alimos marina
              • Göcek
              • Trogir, Yachtclub Seget (Marina Baotić)
              • Kotor, Port of Kotor
              • Stockholm, Sune Carlsson Boatyard
              • Corfu, Gouvia Marina
              • Komolac, ACI Marina Dubrovnik
              • Pula, ACI Marina Pomer
              • Šibenik, Marina Zaton
              • Skiathos
              • Paros
              • Lefkas, D-Marin
              • Lavrion, main port
              • Preveza, Main Port
              • Rhodos, Rhodes marina
              • Kos, Kos Marina
              • Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
              • Olbia
              • Sicily, Portorosa
              • Naples, Pozzuoli
              • Corsica, Ajaccio, Port Tino Rossi
              • Corsica, Propriano
              • Cote D'Azur, Marseille Marina Vieux Port
              • Annapolis, Port Annapolis Marina
              • Baltimore, Harbor East
              • Newport, Jamestown, Conanicut Marina
              • Stavanger, Amoy Marina
              Airport transferOptional6,87 EUR per person
              • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
              Airport transferOptional11,25 EUR per person
              • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
              Airport transferOptional15,62 EUR per person
              • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
              Airport transferOptional26,25 EUR per person
              • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
              All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
               All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
                All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
                 All-consumables-included PackageOptional115,00 EUR per night
                  COVID-19 rapid antigen testOptional60,00 EUR per night
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  Extra set of linen (choose how many)Optional50,00 EUR per bookingEvery locations
                  Additional chargeOptional50,00 EUR per piece
                  • Polynesia, Raiatea
                  Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional70,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Seychelles, Praslin
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Full day SailguideOptional218,75 EUR per day
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
                  • Seychelles, Praslin
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
                  • Seychelles, Praslin
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
                  • Seychelles, Praslin
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
                  • Seychelles, Praslin
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
                  • Seychelles, Praslin
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
                  • Seychelles, Praslin
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
                  • Seychelles, Praslin
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
                  • Seychelles, Praslin
                  • Seychelles, Mahe
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  HostessOptional150,00 EUR per night
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  HostessOptional170,00 EUR per night
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  HostessOptional170,00 EUR per night
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  HostessOptional210,00 EUR per night
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  HostessOptional220,00 EUR per night
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  HostessOptional230,00 EUR per night
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  HostessOptional240,00 EUR per night
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  HostessOptional240,00 EUR per day
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  HostessOptional240,00 EUR per night
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Polynesia, Moorea
                  • Polynesia, Huahine
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  Pets on boardOptional0,00 EUR per booking
                  • Seychelles, Praslin
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • Malaysia, Langkawi
                  • Angra dos Reis, Marina Verolme
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  Local telephoneOptional17,00 EUR per booking
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  Marinero/CookOptional100,00 EUR per night
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  Marinero/CookOptional120,00 EUR per night
                  • Nosy Be, Port du Cratere
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  Deckhand/ MarineroOptional130,00 EUR per night
                  • Seychelles, Praslin
                  • Seychelles, Mahe
                  Regatta surchargeOptional1 800,00 EUR per booking
                  • Seychelles, Praslin
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Mauritius, Port Louis
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Seychelles, Mahe
                  • Male, Hulhumale
                  • St. Thomas, Compass Point Marina
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Polynesia, Papeete
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • Bahamas, Spanish Wells
                  Regatta surchargeOptional1 800,00 EUR per booking
                  • Seychelles, Praslin
                  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                  • BVI, Scrub Island Marina
                  • Mauritius, Port Louis
                  • Antigua, Jolly Harbour Marina
                  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                  • Martinique, Le Marin
                  • Grenada, Port Louis Marina
                  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                  • Nassau, Palm Cay Marina
                  • Placencia, Roberts Grove Marina
                  • La Paz, Costa Baja Marina
                  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                  • Phuket, Yacht Haven Marina
                  • Polynesia, Raiatea
                  • Polynesia, Rangiroa
                  • Seychelles, Mahe
                  • Male, Hulhumale
                  • St. Thomas, Compass Point Marina
                  • Polynesia, Bora bora
                  • Tenerife, San Miguel Marina
                  • Polynesia, Papeete
                  • Polynesia, Fakarava
                  • Polynesia, Tahiti
                  • Whitsundays, Hamilton Island
                  • Exumas, Staniel Cay
                  • Exumas, George Town
                  • Bahamas, Spanish Wells
                  Damage waiverOptional60,00 EUR per night
                   Secure Car ParkingOptional93,75 EUR per booking
                   • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                   Race packOptional350,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Race packOptional800,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Race packOptional800,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Race packOptional1 000,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Race packOptional1 200,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Race packOptional1 200,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Race packOptional1 200,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Race packOptional1 200,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Race packOptional1 500,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Race packOptional1 500,00 EUR per booking
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   Crew changeOptional200,00 EUR per booking
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Male, Hulhumale
                   • Galapagos, Baltra Santa Cruz
                   • Sri Lanka, Trincomalee
                   • Bali, Denpasar Selatan
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Rio de Janeiro, Porto Paraty
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Galapagos, Baltra Seymour
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • Miami, Dinner Key Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • Polynesia, Papeete
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Whitsundays, Hamilton Island
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   DivingOptional0,00 EUR per booking
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   Sailguide SessionOptional137,50 EUR per booking
                   • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
                   Same day briefing Optional180,00 EUR per booking
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   SkipperOptional140,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional160,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional180,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional190,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional210,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional230,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional250,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional260,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional265,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional270,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional280,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional310,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional360,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   SkipperOptional360,00 EUR per night
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Seychelles, Praslin
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Seychelles, Mahe
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Martinique, Le Marin
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Polynesia, Bora bora
                   • Polynesia, Fakarava
                   • Polynesia, Tahiti
                   • Polynesia, Moorea
                   • Polynesia, Huahine
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Tenerife, San Miguel Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • Marsh Harbour, Harbour View Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Exumas, Staniel Cay
                   • Exumas, George Town
                   • St. Thomas, Compass Point Marina
                   • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
                   Steward/CookOptional175,00 EUR per night
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   TransferOptional6,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional7,50 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional10,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional12,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional12,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional12,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional15,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional15,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional20,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional20,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional24,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional25,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional25,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional26,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional26,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional26,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional30,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional32,50 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional40,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional40,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional45,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional49,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional50,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional50,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional51,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional52,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional52,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional52,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional56,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional65,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional65,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional65,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional70,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional72,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional72,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional75,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional78,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional78,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional90,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional98,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional100,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional102,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional104,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional116,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional117,50 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional123,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional123,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional130,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional130,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional144,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional144,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional150,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional150,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional156,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional172,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional172,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional185,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional187,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional195,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional216,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional223,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional230,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional232,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional235,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional235,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional239,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional316,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional386,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional448,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional464,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional478,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional490,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional547,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional565,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional594,00 EUR one-way
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional631,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional772,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional896,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional982,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional1 095,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   TransferOptional1 189,00 EUR round trip
                   • Placencia, Roberts Grove Marina
                   • Grenada, Port Louis Marina
                   • BVI, Scrub Island Marina
                   • Nassau, Palm Cay Marina
                   • Polynesia, Raiatea
                   • Polynesia, Rangiroa
                   • Antigua, Jolly Harbour Marina
                   • Martinique, Le Marin
                   • La Paz, Costa Baja Marina
                   • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
                   • Nosy Be, Port du Cratere
                   • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
                   • Malaysia, Langkawi
                   • Phuket, Yacht Haven Marina
                   • Mauritius, Port Louis
                   • Mauritius, Cap Malheureux
                   • Mauritius, Rivière Noire
                   • Seychelles, Praslin
                   • Seychelles, Mahe
                   • Angra dos Reis, Marina Verolme
                   • Male, Hulhumale
                   • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
                   WI-FI Internet connection on boatOptional0,00 EUR per booking
                   • St. Martin, Marina de L'Anse Mar